Passord hash-funksjon for Excel VBA

stemmer
31

Jeg trenger en funksjon skrevet i Excel VBA som vil hash passord ved hjelp av en standard algoritme som SHA-1. Noe med et enkelt grensesnitt som:

Public Function CreateHash(Value As String) As String
...
End Function

Funksjonen må jobbe med en XP arbeidsstasjon med Excel 2003 installert, men ellers må bruke noen tredjeparts komponenter. Det kan referere til og bruke DLL-filer som er tilgjengelige med XP, som CryptoAPI.

Vet noen om en prøve for å oppnå dette hashing funksjonalitet?

Publisert på 24/09/2008 klokken 05:13
kilden bruker
På andre språk...                            


4 svar

stemmer
23

Du finner en MD5 og SHA256 implementering for VB og VBScript her .

Jeg tror det ville være ganske enkelt å port for å utmerke seg.

Men noen har allerede gjort det. Dessverre løsningen er ved eksperter-utveksling som ikke tillater rette koblinger. Så vi må gå gjennom Google. Klikk her for å utføre et Google-søk, og klikk deretter det første resultatet. Rull ned mye for å se den aksepterte løsningen.

Svarte 24/09/2008 kl. 05:33
kilden bruker

stemmer
54

Her er en modul for beregning SHA1 hashes som er brukbare for Excel formler f.eks. '= SHA1HASH ( "test")'. Å bruke den, lage en ny modul kalt 'module_sha1' og kopiere og lime det hele i. Dette er basert på noen VBA-kode fra http://vb.wikia.com/wiki/SHA-1.bas , med endringer i støtte passerer det en streng, og kjørbar fra formlene i Excel celler.

' Based on: http://vb.wikia.com/wiki/SHA-1.bas
Option Explicit

Private Type FourBytes
  A As Byte
  B As Byte
  C As Byte
  D As Byte
End Type
Private Type OneLong
  L As Long
End Type

Function HexDefaultSHA1(Message() As Byte) As String
 Dim H1 As Long, H2 As Long, H3 As Long, H4 As Long, H5 As Long
 DefaultSHA1 Message, H1, H2, H3, H4, H5
 HexDefaultSHA1 = DecToHex5(H1, H2, H3, H4, H5)
End Function

Function HexSHA1(Message() As Byte, ByVal Key1 As Long, ByVal Key2 As Long, ByVal Key3 As Long, ByVal Key4 As Long) As String
 Dim H1 As Long, H2 As Long, H3 As Long, H4 As Long, H5 As Long
 xSHA1 Message, Key1, Key2, Key3, Key4, H1, H2, H3, H4, H5
 HexSHA1 = DecToHex5(H1, H2, H3, H4, H5)
End Function

Sub DefaultSHA1(Message() As Byte, H1 As Long, H2 As Long, H3 As Long, H4 As Long, H5 As Long)
 xSHA1 Message, &H5A827999, &H6ED9EBA1, &H8F1BBCDC, &HCA62C1D6, H1, H2, H3, H4, H5
End Sub

Sub xSHA1(Message() As Byte, ByVal Key1 As Long, ByVal Key2 As Long, ByVal Key3 As Long, ByVal Key4 As Long, H1 As Long, H2 As Long, H3 As Long, H4 As Long, H5 As Long)
 'CA62C1D68F1BBCDC6ED9EBA15A827999 + "abc" = "A9993E36 4706816A BA3E2571 7850C26C 9CD0D89D"
 '"abc" = "A9993E36 4706816A BA3E2571 7850C26C 9CD0D89D"

 Dim U As Long, P As Long
 Dim FB As FourBytes, OL As OneLong
 Dim i As Integer
 Dim W(80) As Long
 Dim A As Long, B As Long, C As Long, D As Long, E As Long
 Dim T As Long

 H1 = &H67452301: H2 = &HEFCDAB89: H3 = &H98BADCFE: H4 = &H10325476: H5 = &HC3D2E1F0

 U = UBound(Message) + 1: OL.L = U32ShiftLeft3(U): A = U \ &H20000000: LSet FB = OL 'U32ShiftRight29(U)

 ReDim Preserve Message(0 To (U + 8 And -64) + 63)
 Message(U) = 128

 U = UBound(Message)
 Message(U - 4) = A
 Message(U - 3) = FB.D
 Message(U - 2) = FB.C
 Message(U - 1) = FB.B
 Message(U) = FB.A

 While P < U
   For i = 0 To 15
     FB.D = Message(P)
     FB.C = Message(P + 1)
     FB.B = Message(P + 2)
     FB.A = Message(P + 3)
     LSet OL = FB
     W(i) = OL.L
     P = P + 4
   Next i

   For i = 16 To 79
     W(i) = U32RotateLeft1(W(i - 3) Xor W(i - 8) Xor W(i - 14) Xor W(i - 16))
   Next i

   A = H1: B = H2: C = H3: D = H4: E = H5

   For i = 0 To 19
     T = U32Add(U32Add(U32Add(U32Add(U32RotateLeft5(A), E), W(i)), Key1), ((B And C) Or ((Not B) And D)))
     E = D: D = C: C = U32RotateLeft30(B): B = A: A = T
   Next i
   For i = 20 To 39
     T = U32Add(U32Add(U32Add(U32Add(U32RotateLeft5(A), E), W(i)), Key2), (B Xor C Xor D))
     E = D: D = C: C = U32RotateLeft30(B): B = A: A = T
   Next i
   For i = 40 To 59
     T = U32Add(U32Add(U32Add(U32Add(U32RotateLeft5(A), E), W(i)), Key3), ((B And C) Or (B And D) Or (C And D)))
     E = D: D = C: C = U32RotateLeft30(B): B = A: A = T
   Next i
   For i = 60 To 79
     T = U32Add(U32Add(U32Add(U32Add(U32RotateLeft5(A), E), W(i)), Key4), (B Xor C Xor D))
     E = D: D = C: C = U32RotateLeft30(B): B = A: A = T
   Next i

   H1 = U32Add(H1, A): H2 = U32Add(H2, B): H3 = U32Add(H3, C): H4 = U32Add(H4, D): H5 = U32Add(H5, E)
 Wend
End Sub

Function U32Add(ByVal A As Long, ByVal B As Long) As Long
 If (A Xor B) < 0 Then
   U32Add = A + B
 Else
   U32Add = (A Xor &H80000000) + B Xor &H80000000
 End If
End Function

Function U32ShiftLeft3(ByVal A As Long) As Long
 U32ShiftLeft3 = (A And &HFFFFFFF) * 8
 If A And &H10000000 Then U32ShiftLeft3 = U32ShiftLeft3 Or &H80000000
End Function

Function U32ShiftRight29(ByVal A As Long) As Long
 U32ShiftRight29 = (A And &HE0000000) \ &H20000000 And 7
End Function

Function U32RotateLeft1(ByVal A As Long) As Long
 U32RotateLeft1 = (A And &H3FFFFFFF) * 2
 If A And &H40000000 Then U32RotateLeft1 = U32RotateLeft1 Or &H80000000
 If A And &H80000000 Then U32RotateLeft1 = U32RotateLeft1 Or 1
End Function
Function U32RotateLeft5(ByVal A As Long) As Long
 U32RotateLeft5 = (A And &H3FFFFFF) * 32 Or (A And &HF8000000) \ &H8000000 And 31
 If A And &H4000000 Then U32RotateLeft5 = U32RotateLeft5 Or &H80000000
End Function
Function U32RotateLeft30(ByVal A As Long) As Long
 U32RotateLeft30 = (A And 1) * &H40000000 Or (A And &HFFFC) \ 4 And &H3FFFFFFF
 If A And 2 Then U32RotateLeft30 = U32RotateLeft30 Or &H80000000
End Function

Function DecToHex5(ByVal H1 As Long, ByVal H2 As Long, ByVal H3 As Long, ByVal H4 As Long, ByVal H5 As Long) As String
 Dim H As String, L As Long
 DecToHex5 = "00000000 00000000 00000000 00000000 00000000"
 H = Hex(H1): L = Len(H): Mid(DecToHex5, 9 - L, L) = H
 H = Hex(H2): L = Len(H): Mid(DecToHex5, 18 - L, L) = H
 H = Hex(H3): L = Len(H): Mid(DecToHex5, 27 - L, L) = H
 H = Hex(H4): L = Len(H): Mid(DecToHex5, 36 - L, L) = H
 H = Hex(H5): L = Len(H): Mid(DecToHex5, 45 - L, L) = H
End Function

' Convert the string into bytes so we can use the above functions
' From Chris Hulbert: http://splinter.com.au/blog

Public Function SHA1HASH(str)
 Dim i As Integer
 Dim arr() As Byte
 ReDim arr(0 To Len(str) - 1) As Byte
 For i = 0 To Len(str) - 1
  arr(i) = Asc(Mid(str, i + 1, 1))
 Next i
 SHA1HASH = Replace(LCase(HexDefaultSHA1(arr)), " ", "")
End Function
Svarte 27/01/2009 kl. 00:29
kilden bruker

stemmer
5

Her er en MD5 kode inn i et Excel-modul med navnet "module_md5":

  Private Const BITS_TO_A_BYTE = 8
  Private Const BYTES_TO_A_WORD = 4
  Private Const BITS_TO_A_WORD = 32

  Private m_lOnBits(30)
  Private m_l2Power(30)

  Sub SetUpArrays()
    m_lOnBits(0) = CLng(1)
    m_lOnBits(1) = CLng(3)
    m_lOnBits(2) = CLng(7)
    m_lOnBits(3) = CLng(15)
    m_lOnBits(4) = CLng(31)
    m_lOnBits(5) = CLng(63)
    m_lOnBits(6) = CLng(127)
    m_lOnBits(7) = CLng(255)
    m_lOnBits(8) = CLng(511)
    m_lOnBits(9) = CLng(1023)
    m_lOnBits(10) = CLng(2047)
    m_lOnBits(11) = CLng(4095)
    m_lOnBits(12) = CLng(8191)
    m_lOnBits(13) = CLng(16383)
    m_lOnBits(14) = CLng(32767)
    m_lOnBits(15) = CLng(65535)
    m_lOnBits(16) = CLng(131071)
    m_lOnBits(17) = CLng(262143)
    m_lOnBits(18) = CLng(524287)
    m_lOnBits(19) = CLng(1048575)
    m_lOnBits(20) = CLng(2097151)
    m_lOnBits(21) = CLng(4194303)
    m_lOnBits(22) = CLng(8388607)
    m_lOnBits(23) = CLng(16777215)
    m_lOnBits(24) = CLng(33554431)
    m_lOnBits(25) = CLng(67108863)
    m_lOnBits(26) = CLng(134217727)
    m_lOnBits(27) = CLng(268435455)
    m_lOnBits(28) = CLng(536870911)
    m_lOnBits(29) = CLng(1073741823)
    m_lOnBits(30) = CLng(2147483647)

    m_l2Power(0) = CLng(1)
    m_l2Power(1) = CLng(2)
    m_l2Power(2) = CLng(4)
    m_l2Power(3) = CLng(8)
    m_l2Power(4) = CLng(16)
    m_l2Power(5) = CLng(32)
    m_l2Power(6) = CLng(64)
    m_l2Power(7) = CLng(128)
    m_l2Power(8) = CLng(256)
    m_l2Power(9) = CLng(512)
    m_l2Power(10) = CLng(1024)
    m_l2Power(11) = CLng(2048)
    m_l2Power(12) = CLng(4096)
    m_l2Power(13) = CLng(8192)
    m_l2Power(14) = CLng(16384)
    m_l2Power(15) = CLng(32768)
    m_l2Power(16) = CLng(65536)
    m_l2Power(17) = CLng(131072)
    m_l2Power(18) = CLng(262144)
    m_l2Power(19) = CLng(524288)
    m_l2Power(20) = CLng(1048576)
    m_l2Power(21) = CLng(2097152)
    m_l2Power(22) = CLng(4194304)
    m_l2Power(23) = CLng(8388608)
    m_l2Power(24) = CLng(16777216)
    m_l2Power(25) = CLng(33554432)
    m_l2Power(26) = CLng(67108864)
    m_l2Power(27) = CLng(134217728)
    m_l2Power(28) = CLng(268435456)
    m_l2Power(29) = CLng(536870912)
    m_l2Power(30) = CLng(1073741824)
  End Sub

  Private Function LShift(lValue, iShiftBits)
    If iShiftBits = 0 Then
      LShift = lValue
      Exit Function
    ElseIf iShiftBits = 31 Then
      If lValue And 1 Then
        LShift = &H80000000
      Else
        LShift = 0
      End If
      Exit Function
    ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
      Err.Raise 6
    End If

    If (lValue And m_l2Power(31 - iShiftBits)) Then
      LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - (iShiftBits + 1))) * m_l2Power(iShiftBits)) Or &H80000000
    Else
      LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - iShiftBits)) * m_l2Power(iShiftBits))
    End If
  End Function

  Private Function RShift(lValue, iShiftBits)
    If iShiftBits = 0 Then
      RShift = lValue
      Exit Function
    ElseIf iShiftBits = 31 Then
      If lValue And &H80000000 Then
        RShift = 1
      Else
        RShift = 0
      End If
      Exit Function
    ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
      Err.Raise 6
    End If

    RShift = (lValue And &H7FFFFFFE) \ m_l2Power(iShiftBits)

    If (lValue And &H80000000) Then
      RShift = (RShift Or (&H40000000 \ m_l2Power(iShiftBits - 1)))
    End If
  End Function

  Private Function RotateLeft(lValue, iShiftBits)
    RotateLeft = LShift(lValue, iShiftBits) Or RShift(lValue, (32 - iShiftBits))
  End Function

  Private Function AddUnsigned(lX, lY)
    Dim lX4
    Dim lY4
    Dim lX8
    Dim lY8
    Dim lResult

    lX8 = lX And &H80000000
    lY8 = lY And &H80000000
    lX4 = lX And &H40000000
    lY4 = lY And &H40000000

    lResult = (lX And &H3FFFFFFF) + (lY And &H3FFFFFFF)

    If lX4 And lY4 Then
      lResult = lResult Xor &H80000000 Xor lX8 Xor lY8
    ElseIf lX4 Or lY4 Then
      If lResult And &H40000000 Then
        lResult = lResult Xor &HC0000000 Xor lX8 Xor lY8
      Else
        lResult = lResult Xor &H40000000 Xor lX8 Xor lY8
      End If
    Else
      lResult = lResult Xor lX8 Xor lY8
    End If

    AddUnsigned = lResult
  End Function

  Private Function F(x, y, z)
    F = (x And y) Or ((Not x) And z)
  End Function

  Private Function G(x, y, z)
    G = (x And z) Or (y And (Not z))
  End Function

  Private Function H(x, y, z)
    H = (x Xor y Xor z)
  End Function

  Private Function I(x, y, z)
    I = (y Xor (x Or (Not z)))
  End Function

  Private Sub FF(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(F(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
  End Sub

  Private Sub GG(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(G(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
  End Sub

  Private Sub HH(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(H(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
  End Sub

  Private Sub II(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(I(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
  End Sub

  Private Function ConvertToWordArray(sMessage)
    Dim lMessageLength
    Dim lNumberOfWords
    Dim lWordArray()
    Dim lBytePosition
    Dim lByteCount
    Dim lWordCount

    Const MODULUS_BITS = 512
    Const CONGRUENT_BITS = 448

    lMessageLength = Len(sMessage)

    lNumberOfWords = (((lMessageLength + ((MODULUS_BITS - CONGRUENT_BITS) \ BITS_TO_A_BYTE)) \ (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_BYTE)) + 1) * (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_WORD)
    ReDim lWordArray(lNumberOfWords - 1)

    lBytePosition = 0
    lByteCount = 0
    Do Until lByteCount >= lMessageLength
      lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD
      lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE
      lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(Asc(Mid(sMessage, lByteCount + 1, 1)), lBytePosition)
      lByteCount = lByteCount + 1
    Loop

    lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD
    lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE

    lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(&H80, lBytePosition)

    lWordArray(lNumberOfWords - 2) = LShift(lMessageLength, 3)
    lWordArray(lNumberOfWords - 1) = RShift(lMessageLength, 29)

    ConvertToWordArray = lWordArray
  End Function

  Private Function WordToHex(lValue)
    Dim lByte
    Dim lCount

    For lCount = 0 To 3
      lByte = RShift(lValue, lCount * BITS_TO_A_BYTE) And m_lOnBits(BITS_TO_A_BYTE - 1)
      WordToHex = WordToHex & Right("0" & Hex(lByte), 2)
    Next
  End Function

  Public Function MD5(sMessage)

    module_md5.SetUpArrays

    Dim x
    Dim k
    Dim AA
    Dim BB
    Dim CC
    Dim DD
    Dim a
    Dim b
    Dim c
    Dim d

    Const S11 = 7
    Const S12 = 12
    Const S13 = 17
    Const S14 = 22
    Const S21 = 5
    Const S22 = 9
    Const S23 = 14
    Const S24 = 20
    Const S31 = 4
    Const S32 = 11
    Const S33 = 16
    Const S34 = 23
    Const S41 = 6
    Const S42 = 10
    Const S43 = 15
    Const S44 = 21

    x = ConvertToWordArray(sMessage)

    a = &H67452301
    b = &HEFCDAB89
    c = &H98BADCFE
    d = &H10325476

    For k = 0 To UBound(x) Step 16
      AA = a
      BB = b
      CC = c
      DD = d

      FF a, b, c, d, x(k + 0), S11, &HD76AA478
      FF d, a, b, c, x(k + 1), S12, &HE8C7B756
      FF c, d, a, b, x(k + 2), S13, &H242070DB
      FF b, c, d, a, x(k + 3), S14, &HC1BDCEEE
      FF a, b, c, d, x(k + 4), S11, &HF57C0FAF
      FF d, a, b, c, x(k + 5), S12, &H4787C62A
      FF c, d, a, b, x(k + 6), S13, &HA8304613
      FF b, c, d, a, x(k + 7), S14, &HFD469501
      FF a, b, c, d, x(k + 8), S11, &H698098D8
      FF d, a, b, c, x(k + 9), S12, &H8B44F7AF
      FF c, d, a, b, x(k + 10), S13, &HFFFF5BB1
      FF b, c, d, a, x(k + 11), S14, &H895CD7BE
      FF a, b, c, d, x(k + 12), S11, &H6B901122
      FF d, a, b, c, x(k + 13), S12, &HFD987193
      FF c, d, a, b, x(k + 14), S13, &HA679438E
      FF b, c, d, a, x(k + 15), S14, &H49B40821

      GG a, b, c, d, x(k + 1), S21, &HF61E2562
      GG d, a, b, c, x(k + 6), S22, &HC040B340
      GG c, d, a, b, x(k + 11), S23, &H265E5A51
      GG b, c, d, a, x(k + 0), S24, &HE9B6C7AA
      GG a, b, c, d, x(k + 5), S21, &HD62F105D
      GG d, a, b, c, x(k + 10), S22, &H2441453
      GG c, d, a, b, x(k + 15), S23, &HD8A1E681
      GG b, c, d, a, x(k + 4), S24, &HE7D3FBC8
      GG a, b, c, d, x(k + 9), S21, &H21E1CDE6
      GG d, a, b, c, x(k + 14), S22, &HC33707D6
      GG c, d, a, b, x(k + 3), S23, &HF4D50D87
      GG b, c, d, a, x(k + 8), S24, &H455A14ED
      GG a, b, c, d, x(k + 13), S21, &HA9E3E905
      GG d, a, b, c, x(k + 2), S22, &HFCEFA3F8
      GG c, d, a, b, x(k + 7), S23, &H676F02D9
      GG b, c, d, a, x(k + 12), S24, &H8D2A4C8A

      HH a, b, c, d, x(k + 5), S31, &HFFFA3942
      HH d, a, b, c, x(k + 8), S32, &H8771F681
      HH c, d, a, b, x(k + 11), S33, &H6D9D6122
      HH b, c, d, a, x(k + 14), S34, &HFDE5380C
      HH a, b, c, d, x(k + 1), S31, &HA4BEEA44
      HH d, a, b, c, x(k + 4), S32, &H4BDECFA9
      HH c, d, a, b, x(k + 7), S33, &HF6BB4B60
      HH b, c, d, a, x(k + 10), S34, &HBEBFBC70
      HH a, b, c, d, x(k + 13), S31, &H289B7EC6
      HH d, a, b, c, x(k + 0), S32, &HEAA127FA
      HH c, d, a, b, x(k + 3), S33, &HD4EF3085
      HH b, c, d, a, x(k + 6), S34, &H4881D05
      HH a, b, c, d, x(k + 9), S31, &HD9D4D039
      HH d, a, b, c, x(k + 12), S32, &HE6DB99E5
      HH c, d, a, b, x(k + 15), S33, &H1FA27CF8
      HH b, c, d, a, x(k + 2), S34, &HC4AC5665

      II a, b, c, d, x(k + 0), S41, &HF4292244
      II d, a, b, c, x(k + 7), S42, &H432AFF97
      II c, d, a, b, x(k + 14), S43, &HAB9423A7
      II b, c, d, a, x(k + 5), S44, &HFC93A039
      II a, b, c, d, x(k + 12), S41, &H655B59C3
      II d, a, b, c, x(k + 3), S42, &H8F0CCC92
      II c, d, a, b, x(k + 10), S43, &HFFEFF47D
      II b, c, d, a, x(k + 1), S44, &H85845DD1
      II a, b, c, d, x(k + 8), S41, &H6FA87E4F
      II d, a, b, c, x(k + 15), S42, &HFE2CE6E0
      II c, d, a, b, x(k + 6), S43, &HA3014314
      II b, c, d, a, x(k + 13), S44, &H4E0811A1
      II a, b, c, d, x(k + 4), S41, &HF7537E82
      II d, a, b, c, x(k + 11), S42, &HBD3AF235
      II c, d, a, b, x(k + 2), S43, &H2AD7D2BB
      II b, c, d, a, x(k + 9), S44, &HEB86D391

      a = AddUnsigned(a, AA)
      b = AddUnsigned(b, BB)
      c = AddUnsigned(c, CC)
      d = AddUnsigned(d, DD)
    Next

    MD5 = LCase(WordToHex(a) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d))
  End Function
Svarte 26/03/2015 kl. 03:24
kilden bruker

stemmer
1

I disse dager, kan du utnytte .NET biblioteket fra VBA. Følgende fungerer for meg i Excel 2016. Returnerer hash som store bokstaver hex.

Public Function SHA1(ByVal s As String) As String
  Dim Enc As Object, Prov As Object
  Dim Hash() As Byte, i As Integer

  Set Enc = CreateObject("System.Text.UTF8Encoding")
  Set Prov = CreateObject("System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider")

  Hash = Prov.ComputeHash_2(Enc.GetBytes_4(s))

  SHA1 = ""
  For i = LBound(Hash) To UBound(Hash)
    SHA1 = SHA1 + Hex(Hash(i) \ 16) + Hex(Hash(i) Mod 16)
  Next
End Function
Svarte 28/06/2018 kl. 15:23
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more