Opplisting listen over DSN er satt opp på en datamaskin

stemmer
3

Jeg har en Excel-program der jeg ønsker å presentere brukeren med en liste over de datakildenavn (dvs: DSN-tallet), der han / hun kan velge hvilken datakilde som skal brukes.

Forhåpentligvis når jeg har på listen, kan jeg lett tilgang til DSN egenskaper for å koble til den aktuelle databasen.

Vær oppmerksom på at jeg ikke ønsker å bruke en DSN-mindre-tilkobling.

Publisert på 02/10/2008 klokken 21:00
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
7

DSN oppføringer er lagret i registret i følgende taster.

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ ODBC \ ODBC.INI \ ODBC-datakilder
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ ODBC \ ODBC.INI \ ODBC-datakilder

Denne inneholder en liste over alle definerte DSN. Dette fungerer som en global indeks og de spesifikke detaljer for hver DSN er lagret i en nøkkel med DSN navn under:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ ODBC \ ODBC.INI
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ ODBC \ ODBC.INI

Lag noen oppføringer i både bruker DSN og System DSN tabs fra Datakilder (ODBC) kontrollpanelet og sjekke hvordan disse verdiene blir lagret i registeret.

Det følgende eksempel nummerere DSN definert for brukeren trau kontrollpanelet> Administrative verktøy> Datakilder (ODBC) [Bruker-DSN Tab].

http://support.microsoft.com/kb/178755

 Option Explicit

 Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" _
   Alias "RegOpenKeyExA" _
   (ByVal hKey As Long, _
   ByVal lpSubKey As String, _
   ByVal ulOptions As Long, _
   ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) As Long

 Private Declare Function RegEnumValue Lib "advapi32.dll" _
   Alias "RegEnumValueA" _
   (ByVal hKey As Long, _
   ByVal dwIndex As Long, _
   ByVal lpValueName As String, _
   lpcbValueName As Long, _
   ByVal lpReserved As Long, _
   lpType As Long, _
   lpData As Any, _
   lpcbData As Long) As Long

 Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" _
   (ByVal hKey As Long) As Long

 Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
 Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
 Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
 Const HKEY_USERS = &H80000003

 Const ERROR_SUCCESS = 0&

 Const SYNCHRONIZE = &H100000
 Const STANDARD_RIGHTS_READ = &H20000
 Const STANDARD_RIGHTS_WRITE = &H20000
 Const STANDARD_RIGHTS_EXECUTE = &H20000
 Const STANDARD_RIGHTS_REQUIRED = &HF0000
 Const STANDARD_RIGHTS_ALL = &H1F0000
 Const KEY_QUERY_VALUE = &H1
 Const KEY_SET_VALUE = &H2
 Const KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4
 Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8
 Const KEY_NOTIFY = &H10
 Const KEY_CREATE_LINK = &H20
 Const KEY_READ = ((STANDARD_RIGHTS_READ Or _
          KEY_QUERY_VALUE Or _
          KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS Or _
          KEY_NOTIFY) And _
          (Not SYNCHRONIZE))

 Const REG_DWORD = 4
 Const REG_BINARY = 3
 Const REG_SZ = 1

 Private Sub Command1_Click()
   Dim lngKeyHandle As Long
   Dim lngResult As Long
   Dim lngCurIdx As Long
   Dim strValue As String
   Dim lngValueLen As Long
   Dim lngData As Long
   Dim lngDataLen As Long
   Dim strResult As String

   lngResult = RegOpenKeyEx(HKEY_CURRENT_USER, _
       "SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\ODBC Data Sources", _
       0&, _
       KEY_READ, _
       lngKeyHandle)

   If lngResult <> ERROR_SUCCESS Then
     MsgBox "Cannot open key"
     Exit Sub
   End If

   lngCurIdx = 0
   Do
    lngValueLen = 2000
    strValue = String(lngValueLen, 0)
    lngDataLen = 2000

    lngResult = RegEnumValue(lngKeyHandle, _
                 lngCurIdx, _
                 ByVal strValue, _
                 lngValueLen, _
                 0&, _
                 REG_DWORD, _
                 ByVal lngData, _
                 lngDataLen)
    lngCurIdx = lngCurIdx + 1

    If lngResult = ERROR_SUCCESS Then
      strResult = strResult & lngCurIdx & ": " & Left(strValue, lngValueLen) & vbCrLf
    End If
   Loop While lngResult = ERROR_SUCCESS
   Call RegCloseKey(lngKeyHandle)

   Call MsgBox(strResult, vbInformation)
 End Sub
Svarte 02/10/2008 kl. 21:31
kilden bruker

stemmer
0

Du kan bruke SQLDataSources funksjon av ODBC API. Se MSDN dokumentasjon .

Svarte 22/06/2009 kl. 07:44
kilden bruker

stemmer
0

Ekstremt kul løsning. Jeg løp inn i en sak der CURRENT_USER ikke viste hele DSN-tallet, absolutt ikke det jeg trengte. Jeg endret det til LOCAL_MACHINE og så alt DSN-er som dukket opp i Connection Manager, inkludert den delen som viste opp under CURRENT_USER.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms712603(v=vs.85).aspx

Svarte 18/04/2012 kl. 17:46
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more