Hvordan kan jeg base64 kode en streng effektivt med Excel VBA?

stemmer
26

Jeg trenger å kode en 100KB + streng som base64 i VBA. Er det noen innebygde funksjoner eller COM objekter tilgjengelig som vil gjøre dette som en ren VBA tilnærming er enten komplisert eller ikke skalere godt på disse volumene (se linker fra DBB og marxidad )?

Publisert på 04/10/2008 klokken 05:19
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
40

Du kan bruke MSXML Base64 koding funksjonalitet som beskrevet på www.nonhostile.com/howto-encode-decode-base64-vb6.asp :

Function EncodeBase64(text As String) As String
 Dim arrData() As Byte
 arrData = StrConv(text, vbFromUnicode)   

 Dim objXML As MSXML2.DOMDocument
 Dim objNode As MSXML2.IXMLDOMElement

 Set objXML = New MSXML2.DOMDocument 
 Set objNode = objXML.createElement("b64")

 objNode.dataType = "bin.base64"
 objNode.nodeTypedValue = arrData
 EncodeBase64 = objNode.Text 

 Set objNode = Nothing
 Set objXML = Nothing
End Function
Svarte 04/10/2008 kl. 05:55
kilden bruker

stemmer
21

Denne koden fungerer veldig fort. Det kommer fra her

Option Explicit

Private Const clOneMask = 16515072     '000000 111111 111111 111111
Private Const clTwoMask = 258048      '111111 000000 111111 111111
Private Const clThreeMask = 4032      '111111 111111 000000 111111
Private Const clFourMask = 63        '111111 111111 111111 000000

Private Const clHighMask = 16711680     '11111111 00000000 00000000
Private Const clMidMask = 65280       '00000000 11111111 00000000
Private Const clLowMask = 255        '00000000 00000000 11111111

Private Const cl2Exp18 = 262144       '2 to the 18th power
Private Const cl2Exp12 = 4096        '2 to the 12th
Private Const cl2Exp6 = 64         '2 to the 6th
Private Const cl2Exp8 = 256         '2 to the 8th
Private Const cl2Exp16 = 65536       '2 to the 16th

Public Function Encode64(sString As String) As String

  Dim bTrans(63) As Byte, lPowers8(255) As Long, lPowers16(255) As Long, bOut() As Byte, bIn() As Byte
  Dim lChar As Long, lTrip As Long, iPad As Integer, lLen As Long, lTemp As Long, lPos As Long, lOutSize As Long

  For lTemp = 0 To 63                 'Fill the translation table.
    Select Case lTemp
      Case 0 To 25
        bTrans(lTemp) = 65 + lTemp       'A - Z
      Case 26 To 51
        bTrans(lTemp) = 71 + lTemp       'a - z
      Case 52 To 61
        bTrans(lTemp) = lTemp - 4        '1 - 0
      Case 62
        bTrans(lTemp) = 43           'Chr(43) = "+"
      Case 63
        bTrans(lTemp) = 47           'Chr(47) = "/"
    End Select
  Next lTemp

  For lTemp = 0 To 255                'Fill the 2^8 and 2^16 lookup tables.
    lPowers8(lTemp) = lTemp * cl2Exp8
    lPowers16(lTemp) = lTemp * cl2Exp16
  Next lTemp

  iPad = Len(sString) Mod 3              'See if the length is divisible by 3
  If iPad Then                    'If not, figure out the end pad and resize the input.
    iPad = 3 - iPad
    sString = sString & String(iPad, Chr(0))
  End If

  bIn = StrConv(sString, vbFromUnicode)        'Load the input string.
  lLen = ((UBound(bIn) + 1) \ 3) * 4         'Length of resulting string.
  lTemp = lLen \ 72                  'Added space for vbCrLfs.
  lOutSize = ((lTemp * 2) + lLen) - 1         'Calculate the size of the output buffer.
  ReDim bOut(lOutSize)                'Make the output buffer.

  lLen = 0                      'Reusing this one, so reset it.

  For lChar = LBound(bIn) To UBound(bIn) Step 3
    lTrip = lPowers16(bIn(lChar)) + lPowers8(bIn(lChar + 1)) + bIn(lChar + 2)  'Combine the 3 bytes
    lTemp = lTrip And clOneMask           'Mask for the first 6 bits
    bOut(lPos) = bTrans(lTemp \ cl2Exp18)      'Shift it down to the low 6 bits and get the value
    lTemp = lTrip And clTwoMask           'Mask for the second set.
    bOut(lPos + 1) = bTrans(lTemp \ cl2Exp12)    'Shift it down and translate.
    lTemp = lTrip And clThreeMask          'Mask for the third set.
    bOut(lPos + 2) = bTrans(lTemp \ cl2Exp6)    'Shift it down and translate.
    bOut(lPos + 3) = bTrans(lTrip And clFourMask)  'Mask for the low set.
    If lLen = 68 Then                'Ready for a newline
      bOut(lPos + 4) = 13             'Chr(13) = vbCr
      bOut(lPos + 5) = 10             'Chr(10) = vbLf
      lLen = 0                  'Reset the counter
      lPos = lPos + 6
    Else
      lLen = lLen + 4
      lPos = lPos + 4
    End If
  Next lChar

  If bOut(lOutSize) = 10 Then lOutSize = lOutSize - 2 'Shift the padding chars down if it ends with CrLf.

  If iPad = 1 Then                  'Add the padding chars if any.
    bOut(lOutSize) = 61               'Chr(61) = "="
  ElseIf iPad = 2 Then
    bOut(lOutSize) = 61
    bOut(lOutSize - 1) = 61
  End If

  Encode64 = StrConv(bOut, vbUnicode)         'Convert back to a string and return it.

End Function

Public Function Decode64(sString As String) As String

  Dim bOut() As Byte, bIn() As Byte, bTrans(255) As Byte, lPowers6(63) As Long, lPowers12(63) As Long
  Dim lPowers18(63) As Long, lQuad As Long, iPad As Integer, lChar As Long, lPos As Long, sOut As String
  Dim lTemp As Long

  sString = Replace(sString, vbCr, vbNullString)   'Get rid of the vbCrLfs. These could be in...
  sString = Replace(sString, vbLf, vbNullString)   'either order.

  lTemp = Len(sString) Mod 4             'Test for valid input.
  If lTemp Then
    Call Err.Raise(vbObjectError, "MyDecode", "Input string is not valid Base64.")
  End If

  If InStrRev(sString, "==") Then           'InStrRev is faster when you know it's at the end.
    iPad = 2                    'Note: These translate to 0, so you can leave them...
  ElseIf InStrRev(sString, "=") Then         'in the string and just resize the output.
    iPad = 1
  End If

  For lTemp = 0 To 255                'Fill the translation table.
    Select Case lTemp
      Case 65 To 90
        bTrans(lTemp) = lTemp - 65       'A - Z
      Case 97 To 122
        bTrans(lTemp) = lTemp - 71       'a - z
      Case 48 To 57
        bTrans(lTemp) = lTemp + 4        '1 - 0
      Case 43
        bTrans(lTemp) = 62           'Chr(43) = "+"
      Case 47
        bTrans(lTemp) = 63           'Chr(47) = "/"
    End Select
  Next lTemp

  For lTemp = 0 To 63                 'Fill the 2^6, 2^12, and 2^18 lookup tables.
    lPowers6(lTemp) = lTemp * cl2Exp6
    lPowers12(lTemp) = lTemp * cl2Exp12
    lPowers18(lTemp) = lTemp * cl2Exp18
  Next lTemp

  bIn = StrConv(sString, vbFromUnicode)        'Load the input byte array.
  ReDim bOut((((UBound(bIn) + 1) \ 4) * 3) - 1)    'Prepare the output buffer.

  For lChar = 0 To UBound(bIn) Step 4
    lQuad = lPowers18(bTrans(bIn(lChar))) + lPowers12(bTrans(bIn(lChar + 1))) + _
        lPowers6(bTrans(bIn(lChar + 2))) + bTrans(bIn(lChar + 3))      'Rebuild the bits.
    lTemp = lQuad And clHighMask          'Mask for the first byte
    bOut(lPos) = lTemp \ cl2Exp16          'Shift it down
    lTemp = lQuad And clMidMask           'Mask for the second byte
    bOut(lPos + 1) = lTemp \ cl2Exp8        'Shift it down
    bOut(lPos + 2) = lQuad And clLowMask      'Mask for the third byte
    lPos = lPos + 3
  Next lChar

  sOut = StrConv(bOut, vbUnicode)           'Convert back to a string.
  If iPad Then sOut = Left$(sOut, Len(sOut) - iPad)  'Chop off any extra bytes.
  Decode64 = sOut

End Function
Svarte 04/10/2008 kl. 07:08
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more