Eksport Flere ark til Excel via nettleseren

stemmer
1

Jeg trenger å eksportere flere datatabeller til Excel på klienter maskin, hver til sitt eget ark. Hvis det var bare ett ark, vil jeg bruke Excel / csv innholdstype, men jeg har hørt noe om et XML-format som kan representere en hel arbeidsbok. Jeg ønsker ikke å gå ned Emballasje og .xlsx rute, så jeg trenger standard .xls.

Vår bug tracker, Gemini, pleide å ha en eksportfunksjon som produserte en XML-fil som Excel automatisk åpnet som en multi-ark arbeidsbok, men jeg kan ikke finne den. Er det fortsatt slik mekanisme, og hvor kan jeg finne det skjemaet?

Publisert på 16/10/2008 klokken 08:09
kilden bruker
På andre språk...                            


4 svar

stemmer
1

Du kan bruke for eksempel dette biblioteket , hvis du ikke ønsker å lage din egen Excel XML forfatter bibliotek.

Svarte 16/10/2008 kl. 08:12
kilden bruker

stemmer
0

I Excel kan du lagre en arbeidsbok i XML-format. (I Excel 2007 er det kalt XML-2003).

Det kan komme i gang.

Svarte 16/10/2008 kl. 08:12
kilden bruker

stemmer
0

BRUK nedenfor i egen klasse filen og på page.cs fil lime funksjonen som dette på knapp klikk: ExcelHelperNS.ExcelHelper.ToExcel (Dataset1, "ExcelFileName", Page.Response);

bruke dette i egen klasse og det vil fungere ..

public class ExcelHelper {// Row rammer eldre utmerker verion pr ark, er raden grense for utmerker 2003 65536 const int rowLimit = 65000;

  private static string getWorkbookTemplate()
  {
    var sb = new StringBuilder(818);
    sb.AppendFormat(@"<?xml version=""1.0""?>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"<?mso-application progid=""Excel.Sheet""?>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"<Workbook xmlns=""urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet""{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" xmlns:o=""urn:schemas-microsoft-com:office:office""{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" xmlns:x=""urn:schemas-microsoft-com:office:excel""{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" xmlns:ss=""urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet""{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" xmlns:html=""http://www.w3.org/TR/REC-html40"">{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" <Styles>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" <Style ss:ID=""Default"" ss:Name=""Normal"">{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  <Alignment ss:Vertical=""Bottom""/>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  <Borders/>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  <Font ss:FontName=""Calibri"" x:Family=""Swiss"" ss:Size=""11"" ss:Color=""#000000""/>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  <Interior/>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  <NumberFormat/>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  <Protection/>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" </Style>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" <Style ss:ID=""s62"">{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  <Font ss:FontName=""Calibri"" x:Family=""Swiss"" ss:Size=""11"" ss:Color=""#000000""{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  ss:Bold=""1""/>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" </Style>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" <Style ss:ID=""s63"">{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@"  <NumberFormat ss:Format=""Short Date""/>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" </Style>{0}", Environment.NewLine);
    sb.AppendFormat(@" </Styles>{0}", Environment.NewLine);
    sb.Append(@"{0}\r\n</Workbook>");
    return sb.ToString();
  }

  private static string replaceXmlChar(string input)
  {
    input = input.Replace("&", "&amp");
    input = input.Replace("<", "&lt;");
    input = input.Replace(">", "&gt;");
    input = input.Replace("\"", "&quot;");
    input = input.Replace("'", "&apos;");
    return input;
  }

  private static string getCell(Type type, object cellData)
  {
    var data = (cellData is DBNull) ? "" : cellData;
    if (type.Name.Contains("Int") || type.Name.Contains("Double") || type.Name.Contains("Decimal")) return string.Format("<Cell><Data ss:Type=\"Number\">{0}</Data></Cell>", data);
    if (type.Name.Contains("Date") && data.ToString() != string.Empty)
    {
      return string.Format("<Cell ss:StyleID=\"s63\"><Data ss:Type=\"DateTime\">{0}</Data></Cell>", Convert.ToDateTime(data).ToString("yyyy-MM-dd"));
    }
    return string.Format("<Cell><Data ss:Type=\"String\">{0}</Data></Cell>", replaceXmlChar(data.ToString()));
  }
  private static string getWorksheets(DataSet source)
  {
    var sw = new StringWriter();
    if (source == null || source.Tables.Count == 0)
    {
      sw.Write("<Worksheet ss:Name=\"Sheet1\">\r\n<Table>\r\n<Row><Cell><Data ss:Type=\"String\"></Data></Cell></Row>\r\n</Table>\r\n</Worksheet>");
      return sw.ToString();
    }
    foreach (DataTable dt in source.Tables)
    {
      if (dt.Rows.Count == 0)
        sw.Write("<Worksheet ss:Name=\"" + replaceXmlChar(dt.TableName) + "\">\r\n<Table>\r\n<Row><Cell ss:StyleID=\"s62\"><Data ss:Type=\"String\"></Data></Cell></Row>\r\n</Table>\r\n</Worksheet>");
      else
      {
        //write each row data        
        var sheetCount = 0;
        for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
        {
          if ((i % rowLimit) == 0)
          {
            //add close tags for previous sheet of the same data table
            if ((i / rowLimit) > sheetCount)
            {
              sw.Write("\r\n</Table>\r\n</Worksheet>");
              sheetCount = (i / rowLimit);
            }
            sw.Write("\r\n<Worksheet ss:Name=\"" + replaceXmlChar(dt.TableName) +
                 (((i / rowLimit) == 0) ? "" : Convert.ToString(i / rowLimit)) + "\">\r\n<Table>");
            //write column name row
            sw.Write("\r\n<Row>");
            foreach (DataColumn dc in dt.Columns)
              sw.Write(string.Format("<Cell ss:StyleID=\"s62\"><Data ss:Type=\"String\">{0}</Data></Cell>", replaceXmlChar(dc.ColumnName)));
            sw.Write("</Row>");
          }
          sw.Write("\r\n<Row>");
          foreach (DataColumn dc in dt.Columns)
            sw.Write(getCell(dc.DataType, dt.Rows[i][dc.ColumnName]));
          sw.Write("</Row>");
        }
        sw.Write("\r\n</Table>\r\n</Worksheet>");
      }
    }

    return sw.ToString();
  }
  public static string GetExcelXml(DataTable dtInput, string filename)
  {
    var excelTemplate = getWorkbookTemplate();
    var ds = new DataSet();
    ds.Tables.Add(dtInput.Copy());
    var worksheets = getWorksheets(ds);
    var excelXml = string.Format(excelTemplate, worksheets);
    return excelXml;
  }

  public static string GetExcelXml(DataSet dsInput, string filename)
  {
    var excelTemplate = getWorkbookTemplate();
    var worksheets = getWorksheets(dsInput);
    var excelXml = string.Format(excelTemplate, worksheets);
    return excelXml;
  }

  public static void ToExcel(DataSet dsInput, string filename, HttpResponse response)
  {
    var excelXml = GetExcelXml(dsInput, filename);
    response.Clear();
    response.AppendHeader("Content-Type", "application/vnd.ms-excel");
    response.AppendHeader("Content-disposition", "attachment; filename=" + filename);
    response.Write(excelXml);
    response.Flush();
    response.End();
  }

  public static void ToExcel(DataTable dtInput, string filename, HttpResponse response)
  {
    var ds = new DataSet();
    ds.Tables.Add(dtInput.Copy());
    ToExcel(ds, filename, response);
  }
}
Svarte 20/03/2009 kl. 08:22
kilden bruker

stemmer
0

Se linken nedenfor.

Ved hjelp av denne måten u kan lage en xml ut av datasettet ... og hvis ur data er stort ... u kan bruke Response.Write å skrive hver xml streng i klientsiden, slik at minnebruk på serveren kan reduseres drastisk.

konvertere xml å utmerke seg med flere regneark

Svarte 19/12/2009 kl. 16:39
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more