Hvordan lagrer jeg en Datagrid å utmerke seg i vb.net du?

stemmer
1

Jeg vet at dette burde være enkelt, men hvordan jeg eksportere / lagre en Datagridview til Excel du?

Publisert på 26/08/2008 klokken 00:28
kilden bruker
På andre språk...                            


9 svar

stemmer
1

Betyr det må være en innfødt XLS fil? Det beste alternativet er nok bare å eksportere dataene til en CSV-fil, som er ren tekst og rimelig lett å generere. CSVs åpne i Excel som standard for de fleste brukere slik at de ikke vet forskjellen.

Svarte 26/08/2008 kl. 00:40
kilden bruker

stemmer
0

Her noen koden vi bruker å gjøre det på tvers av mange av våre apps. Vi har en spesiell metode for å rydde opp "ikke eksporteres" kolonnen. I tillegg har vi ikke eksporterer kolonner uten overskrifter, men du kan justere den logikken til dine behov.

Edit: Koden formaterings ikke elsker vb.net - du kan kopiere / lime inn i Visual Studio, og det vil være i orden.


 Public Overloads Shared Function BuildExcel(ByVal gView As System.Web.UI.WebControls.GridView) As String

      PrepareGridViewForExport(gView)


      Dim excelDoc As New StringBuilder

      Dim startExcelXML As String = " " + _
         " " + _
         " " + _
         "  " + _
         "  " + _
         "  " + _
         "   " + _
         "   " + _
         " "
      Dim endExcelXML As String = ""

      Dim rowCount As Int64 = 0
      Dim sheetCount As Int16 = 1


      excelDoc.Append(startExcelXML)
      excelDoc.Append("")
      excelDoc.Append("")

      ' write out column headers
      excelDoc.Append("")

      For x As Int32 = 0 To gView.Columns.Count - 1

        'Only write out columns that have column headers.
        If Not gView.Columns(x).HeaderText = String.Empty Then
          excelDoc.Append("")
          excelDoc.Append(gView.Columns(x).HeaderText.ToString)
          excelDoc.Append("")
        End If
      Next

      excelDoc.Append("")

      For r As Int32 = 0 To gView.Rows.Count - 1

        rowCount += rowCount

        If rowCount = 64000 Then
          rowCount = 0
          sheetCount += sheetCount
          excelDoc.Append("")
          excelDoc.Append(" ")
          excelDoc.Append("")
          excelDoc.Append("")
        End If

        excelDoc.Append("")

        For c As Int32 = 0 To gView.Rows(r).Cells.Count - 1

          'Don't write out a column without a column header.

          If Not gView.Columns(c).HeaderText = String.Empty Then
            Dim XMLstring As String = gView.Rows(r).Cells(c).Text

            XMLstring = XMLstring.Trim()
            XMLstring = XMLstring.Replace("&", "&")
            XMLstring = XMLstring.Replace(">", ">")
            XMLstring = XMLstring.Replace("" + "")
            excelDoc.Append(XMLstring)
            excelDoc.Append("")
          End If

        Next

        excelDoc.Append("")
      Next

      excelDoc.Append("")
      excelDoc.Append(" ")
      excelDoc.Append(endExcelXML)      Return excelDoc.ToString


    End Function

    Shared Sub PrepareGridViewForExport(ByVal gview As System.Web.UI.Control)
      ' Cleans up grid for exporting. Takes links and visual elements and turns them into text.
      Dim lb As New System.Web.UI.WebControls.LinkButton
      Dim l As New System.Web.UI.WebControls.Literal
      Dim name As String = String.Empty


      For i As Int32 = 0 To gview.Controls.Count - 1

        If TypeOf gview.Controls(i) Is System.Web.UI.WebControls.LinkButton Then
          l.Text = CType(gview.Controls(i), System.Web.UI.WebControls.LinkButton).Text
          gview.Controls.Remove(gview.Controls(i))
          gview.Controls.AddAt(i, l)
        ElseIf TypeOf gview.Controls(i) Is System.Web.UI.WebControls.DropDownList Then
          l.Text = CType(gview.Controls(i), System.Web.UI.WebControls.DropDownList).SelectedItem.Text
          gview.Controls.Remove(gview.Controls(i))
          gview.Controls.AddAt(i, l)
        ElseIf TypeOf gview.Controls(i) Is System.Web.UI.WebControls.CheckBox Then
          l.Text = CType(gview.Controls(i), System.Web.UI.WebControls.CheckBox).Checked.ToString
          gview.Controls.Remove(gview.Controls(i))
          gview.Controls.AddAt(i, l)
        End If


        If gview.Controls(i).HasControls() Then
          PrepareGridViewForExport(gview.Controls(i))
        End If

      Next
    End Sub

Svarte 26/08/2008 kl. 00:41
kilden bruker

stemmer
0

Prøv ut dette, det er et snev enklere enn Brendans men ikke som 'funksjonsrikt':

  Protected Sub btnExport_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  'Export to excel
  Response.Clear()
  Response.Buffer = True
  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
  Response.Charset = ""
  Me.EnableViewState = False
  Dim oStringWriter As System.IO.StringWriter = New System.IO.StringWriter
  Dim oHtmlTextWriter As System.Web.UI.HtmlTextWriter = New System.Web.UI.HtmlTextWriter(oStringWriter)
  Me.ClearControls(gvSearchTerms)
  gvSearchTerms.RenderControl(oHtmlTextWriter)
  Response.Write(oStringWriter.ToString)
  Response.End()
End SubPrivate Sub ClearControls(ByVal control As Control)
  Dim i As Integer = (control.Controls.Count - 1)
  Do While (i >= 0)
    ClearControls(control.Controls(i))
    i = (i - 1)
  Loop
  If Not (TypeOf control Is TableCell) Then
    If (Not (control.GetType.GetProperty("SelectedItem")) Is Nothing) Then
      Dim literal As LiteralControl = New LiteralControl
      control.Parent.Controls.Add(literal)
      Try
        literal.Text = CType(control.GetType.GetProperty("SelectedItem").GetValue(control, Nothing), String)
      Catch ex As System.Exception

      End Try
      control.Parent.Controls.Remove(control)
    ElseIf (Not (control.GetType.GetProperty("Text")) Is Nothing) Then
      Dim literal As LiteralControl = New LiteralControl
      control.Parent.Controls.Add(literal)
      literal.Text = CType(control.GetType.GetProperty("Text").GetValue(control, Nothing), String)
      control.Parent.Controls.Remove(control)
    End If
  End If
  Return
End SubPublic Overrides Sub VerifyRenderingInServerForm(ByVal control As Control)
  Return
End Sub
Svarte 26/08/2008 kl. 00:46
kilden bruker

stemmer
0

Du kan bruke krystall siden det er bygget inn VS. Forhåndsdefinere en krystall rapport med de aktuelle kolonnene, og deretter kan du bruke en hvilken som helst datakilden du vil bruke for en Datagrid eller Gridview.

 Dim report_source As CrystalDecisions.Web.CrystalReportSource
 report_source.ReportDocument.SetDataSource(dt) 'DT IS A DATATABLE
 report_source.Report.FileName = "test.rpt"
 report_source.ReportDocument.Refresh()
 report_source.ReportDocument.ExportToDisk(CrystalDecisions.Shared.ExportFormatType.Excel, "c:\test.xls")
Svarte 26/08/2008 kl. 01:21
kilden bruker

stemmer
1

Jeg vil advare igjen gjør en dobbel for løkke til å trekke ut hver datacell data, og skrive ut enkeltvis til et excel celle. I stedet bruker et 2D-objekt array, og sløyfe gjennom Datagrid lagrer alle dine data der. Du vil da kunne sette et excel utvalg lik 2D-objekt array.

Dette vil være flere størrelsesordener raskere enn å skrive excel celle for celle. Noen rapporter som jeg har jobbet med som brukes til å ta to timer bare for å eksportere har blitt kuttet ned til under et minutt.

Svarte 28/08/2008 kl. 20:37
kilden bruker

stemmer
1

Jeg setup Gridview og deretter brukt html tekstforfatter objekt for å spytte den ut til en XLS-fil, som så:

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  'get the select command of the gridview
  sqlGridview.SelectCommand = Session("strSql")
  gvCompaniesExport.DataBind()
  lblTemp.Text = Session("strSql")

  'do the export
  doExport()

  'close the window
  Dim closeScript As String = "<script language='javascript'> window.close() </scri"
  closeScript = closeScript & "pt>"
  'split the ending script tag across a concatenate to keep it from causing problems
  'this will write it to the asp.net page and fire it off, closing the window
  Page.RegisterStartupScript("closeScript", closeScript)
End Sub
Public Sub doExport()
  Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=IndianaCompanies.xls")
  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
  Response.Charset = ""
  Me.EnableViewState = False
  Dim objStrWriter As New System.IO.StringWriter
  Dim objHtmlTextWriter As New System.Web.UI.HtmlTextWriter(objStrWriter)
  'Get the gridview HTML from the control
  gvCompaniesExport.RenderControl(objHtmlTextWriter)
  'writes the dg info
  Response.Write(objStrWriter.ToString())
  Response.End()
End Sub
Svarte 04/09/2008 kl. 14:37
kilden bruker

stemmer
2

Du kan bruke dette biblioteket for mer detaljert formatering
http://www.carlosag.net/Tools/ExcelXmlWriter/

Det er eksempler på siden.

Svarte 24/09/2008 kl. 11:07
kilden bruker

stemmer
1

Jeg bruker dette hele tiden:

public static class GridViewExtensions
  {
    public static void ExportToExcel(this GridView gridView, string fileName, IEnumerable<string> excludeColumnNames)
    {
      //Prepare Response
      HttpContext.Current.Response.Clear();
      HttpContext.Current.Response.AddHeader("content-disposition",
        string.Format("attachment; filename={0}", fileName));
      HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/ms-excel";      using (StringWriter sw = new StringWriter())
      {
        using (HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw))
        {
          // Create a table to contain the grid
          Table table = new Table();

          // include the gridline settings
          table.GridLines = gridView.GridLines;

          // add the header row to the table
          if (gridView.HeaderRow != null)
          {
            PrepareControlForExport(gridView.HeaderRow);
            table.Rows.Add(gridView.HeaderRow);
          }

          // add each of the data rows to the table
          foreach (GridViewRow row in gridView.Rows)
          {
            PrepareControlForExport(row);
            table.Rows.Add(row);
          }

          // add the footer row to the table
          if (gridView.FooterRow != null)
          {
            PrepareControlForExport(gridView.FooterRow);
            table.Rows.Add(gridView.FooterRow);
          }

          // Remove unwanted columns (header text listed in removeColumnList arraylist)
          foreach (DataControlField column in gridView.Columns)
          {
            if (excludeColumnNames != null && excludeColumnNames.Contains(column.HeaderText))
            {
              column.Visible = false;
            }
          }

          // render the table into the htmlwriter
          table.RenderControl(htw);

          // render the htmlwriter into the response
          HttpContext.Current.Response.Write(sw.ToString());
          HttpContext.Current.Response.End();
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Replace any of the contained controls with literals
    /// </summary>
    /// <param name="control"></param>
    private static void PrepareControlForExport(Control control)
    {
      for (int i = 0; i < control.Controls.Count; i++)
      {
        Control current = control.Controls[i];

        if (current is LinkButton)
        {
          control.Controls.Remove(current);
          control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as LinkButton).Text));
        }
        else if (current is ImageButton)
        {
          control.Controls.Remove(current);
          control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as ImageButton).AlternateText));
        }
        else if (current is HyperLink)
        {
          control.Controls.Remove(current);
          control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as HyperLink).Text));
        }
        else if (current is DropDownList)
        {
          control.Controls.Remove(current);
          control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as DropDownList).SelectedItem.Text));
        }
        else if (current is CheckBox)
        {
          control.Controls.Remove(current);
          control.Controls.AddAt(i, new LiteralControl((current as CheckBox).Checked ? "True" : "False"));
        }

        if (current.HasControls())
        {
          PrepareControlForExport(current);
        }
      }
    }
  }
Svarte 02/09/2009 kl. 20:09
kilden bruker

stemmer
0

Først Import COM bibliotek Microsoft Excel Object

Eksempelkode:

Public Sub exportOfficePCandWorkstation(ByRef mainForm As Form1, ByVal Location As String, ByVal WorksheetName As String)
    Dim xlApp As New Excel.Application
    Dim xlWorkBook As Excel.Workbook
    Dim xlWorkSheet As Excel.Worksheet
    Dim misValue As Object = System.Reflection.Missing.Value
    Dim Header(23) As String
    Dim HeaderCell(23) As String
    Header = {"No.", "PC Name", "User", "E-mail", "Department/Location", "CPU Model", "CPU Processor", "CPU Speed", "CPU HDD#1", "CPU HDD#2", "CPU Memory", "CPU OS", "CPU Asset Tag", "CPU MAC Address", "Monitor 1 Model", "Monitor Serial Number", "Monitor2 Model", "Monitor2 Serial Number", "Office", "Wi-LAN", "KVM Switch", "Attachment", "Remarks", "Date and Time"}
    HeaderCell = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X"}
    xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add
    xlWorkSheet = xlWorkBook.Sheets("Sheet1")
    xlWorkSheet.Name = WorksheetName
    xlApp.Visible = True
    xlWorkSheet.Application.ActiveWindow.SplitRow = 1
    xlWorkSheet.Application.ActiveWindow.SplitColumn = 3
    xlWorkSheet.Application.ActiveWindow.FreezePanes = True
    With xlWorkSheet
      For count As Integer = 0 To 23
        .Range(HeaderCell(count) & 1).Value = Header(count)
      Next
      With .Range("A1:X1")
        .Interior.Color = 1
        With .Font
          .Size = 16
          .ColorIndex = 2
          .Name = "Times New Roman"
        End With
      End With
      For i = 0 To mainForm.DataGridView1.RowCount - 1
        For j = 0 To mainForm.DataGridView1.ColumnCount - 1
          If mainForm.DataGridView1(j, i).Value.ToString = "System.Byte[]" Then
            xlWorkSheet.Cells(i + 2, j + 2) = "Attached"
          Else
            xlWorkSheet.Cells(i + 2, j + 2) = mainForm.DataGridView1(j, i).Value.ToString()
          End If
        Next
        .Range("A" & i + 2).Value = (i + 1).ToString
      Next
      With .Range("A:Z")
        .EntireColumn.AutoFit()
      End With
      With .Range("B2:X" & mainForm.DataGridView1.RowCount + 1)
        .HorizontalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignJustify
      End With
      With .Range("A1:A" & mainForm.DataGridView1.RowCount + 1)
        .HorizontalAlignment = Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter
      End With
      '-----------------------------------Insert Border Lines--------------------------------------
      With .Range("A1:X" & mainForm.DataGridView1.RowCount + 1)
        With .Borders(Excel.XlBordersIndex.xlEdgeLeft)
          .LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlDouble
          .ColorIndex = 0
          .TintAndShade = 0
          .Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin
        End With
        With .Borders(Excel.XlBordersIndex.xlEdgeTop)
          .LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
          .ColorIndex = 0
          .TintAndShade = 0
          .Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin
        End With
        With .Borders(Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom)
          .LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
          .ColorIndex = 0
          .TintAndShade = 0
          .Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin
        End With
        With .Borders(Excel.XlBordersIndex.xlEdgeRight)
          .LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
          .ColorIndex = 0
          .TintAndShade = 0
          .Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin
        End With
        With .Borders(Excel.XlBordersIndex.xlInsideVertical)
          .LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
          .ColorIndex = 0
          .TintAndShade = 0
          .Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin
        End With
        With .Borders(Excel.XlBordersIndex.xlInsideHorizontal)
          .LineStyle = Excel.XlLineStyle.xlContinuous
          .ColorIndex = 0
          .TintAndShade = 0
          .Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin
        End With
      End With
    End With
      xlWorkSheet.SaveAs(Location)
      xlWorkBook.Close()
    xlApp.Quit()
    MsgBox("Export Record successful", MsgBoxStyle.Information, "Export to Excel")
End Sub

Jeg bruke SaveFileDialog å lage excel i bestemt sted

Svarte 11/04/2014 kl. 03:35
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more