Lagre hvert ark i en arbeidsbok for å skille CSV-filer

stemmer
69

Hvordan lagrer hvert ark i en Excel-arbeidsbok for å skille vet CSVfiler med en makro?

Jeg har en excel med flere ark, og jeg var på utkikk etter en makro som vil spare hvert ark til en separat CSV (comma separated file). Excel vil ikke tillate deg å lagre alle ark til forskjellige CSVfiler.

Publisert på 12/09/2008 klokken 12:04
kilden bruker
På andre språk...                            


6 svar

stemmer
17

Og her er min løsning bør jobbe med Excel> 2000, men bare testet på 2007:

Private Sub SaveAllSheetsAsCSV()
On Error GoTo Heaven

' each sheet reference
Dim Sheet As Worksheet
' path to output to
Dim OutputPath As String
' name of each csv
Dim OutputFile As String

Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Application.EnableEvents = False

' ask the user where to save
OutputPath = InputBox("Enter a directory to save to", "Save to directory", Path)

If OutputPath <> "" Then

  ' save for each sheet
  For Each Sheet In Sheets

    OutputFile = OutputPath & "\" & Sheet.Name & ".csv"

    ' make a copy to create a new book with this sheet
    ' otherwise you will always only get the first sheet
    Sheet.Copy
    ' this copy will now become active
    ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=OutputFile, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
    ActiveWorkbook.Close
  Next

End If

Finally:
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
Application.EnableEvents = True

Exit Sub

Heaven:
MsgBox "Couldn't save all sheets to CSV." & vbCrLf & _
    "Source: " & Err.Source & " " & vbCrLf & _
    "Number: " & Err.Number & " " & vbCrLf & _
    "Description: " & Err.Description & " " & vbCrLf

GoTo Finally
End Sub

(OT: Jeg lurer på om det vil erstatte noen av mine mindre blogging)

Svarte 12/09/2008 kl. 12:04
kilden bruker

stemmer
64

Her er en som vil gi deg en visuell filveljarknappen å plukke den mappen du ønsker å lagre filer til og lar deg også velge CSV skilletegn (jeg bruker rør '|' fordi mine feltene inneholder komma, og jeg ønsker ikke å forholde seg til med anførselstegn):

' ---------------------- Directory Choosing Helper Functions -----------------------
' Excel and VBA do not provide any convenient directory chooser or file chooser
' dialogs, but these functions will provide a reference to a system DLL
' with the necessary capabilities
Private Type BROWSEINFO  ' used by the function GetFolderName
  hOwner As Long
  pidlRoot As Long
  pszDisplayName As String
  lpszTitle As String
  ulFlags As Long
  lpfn As Long
  lParam As Long
  iImage As Long
End Type

Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
                       Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
                      Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long

Function GetFolderName(Msg As String) As String
  ' returns the name of the folder selected by the user
  Dim bInfo As BROWSEINFO, path As String, r As Long
  Dim X As Long, pos As Integer
  bInfo.pidlRoot = 0&  ' Root folder = Desktop
  If IsMissing(Msg) Then
    bInfo.lpszTitle = "Select a folder."
    ' the dialog title
  Else
    bInfo.lpszTitle = Msg  ' the dialog title
  End If
  bInfo.ulFlags = &H1  ' Type of directory to return
  X = SHBrowseForFolder(bInfo)  ' display the dialog
  ' Parse the result
  path = Space$(512)
  r = SHGetPathFromIDList(ByVal X, ByVal path)
  If r Then
    pos = InStr(path, Chr$(0))
    GetFolderName = Left(path, pos - 1)
  Else
    GetFolderName = ""
  End If
End Function
'---------------------- END Directory Chooser Helper Functions ----------------------

Public Sub DoTheExport()
  Dim FName As Variant
  Dim Sep As String
  Dim wsSheet As Worksheet
  Dim nFileNum As Integer
  Dim csvPath As String


  Sep = InputBox("Enter a single delimiter character (e.g., comma or semi-colon)", _
          "Export To Text File")
  'csvPath = InputBox("Enter the full path to export CSV files to: ")

  csvPath = GetFolderName("Choose the folder to export CSV files to:")
  If csvPath = "" Then
    MsgBox ("You didn't choose an export directory. Nothing will be exported.")
    Exit Sub
  End If

  For Each wsSheet In Worksheets
    wsSheet.Activate
    nFileNum = FreeFile
    Open csvPath & "\" & _
       wsSheet.Name & ".csv" For Output As #nFileNum
    ExportToTextFile CStr(nFileNum), Sep, False
    Close nFileNum
  Next wsSheet

End SubPublic Sub ExportToTextFile(nFileNum As Integer, _
              Sep As String, SelectionOnly As Boolean)

  Dim WholeLine As String
  Dim RowNdx As Long
  Dim ColNdx As Integer
  Dim StartRow As Long
  Dim EndRow As Long
  Dim StartCol As Integer
  Dim EndCol As Integer
  Dim CellValue As String

  Application.ScreenUpdating = False
  On Error GoTo EndMacro:

  If SelectionOnly = True Then
    With Selection
      StartRow = .Cells(1).Row
      StartCol = .Cells(1).Column
      EndRow = .Cells(.Cells.Count).Row
      EndCol = .Cells(.Cells.Count).Column
    End With
  Else
    With ActiveSheet.UsedRange
      StartRow = .Cells(1).Row
      StartCol = .Cells(1).Column
      EndRow = .Cells(.Cells.Count).Row
      EndCol = .Cells(.Cells.Count).Column
    End With
  End If

  For RowNdx = StartRow To EndRow
    WholeLine = ""
    For ColNdx = StartCol To EndCol
      If Cells(RowNdx, ColNdx).Value = "" Then
        CellValue = ""
      Else
        CellValue = Cells(RowNdx, ColNdx).Value
      End If
      WholeLine = WholeLine & CellValue & Sep
    Next ColNdx
    WholeLine = Left(WholeLine, Len(WholeLine) - Len(Sep))
    Print #nFileNum, WholeLine
  Next RowNdx

EndMacro:
  On Error GoTo 0
  Application.ScreenUpdating = True

End Sub
Svarte 12/09/2008 kl. 12:23
kilden bruker

stemmer
72

@AlexDuggleby: du trenger ikke å kopiere regneark, kan du lagre dem direkte. f.eks:

Public Sub SaveWorksheetsAsCsv()
Dim WS As Excel.Worksheet
Dim SaveToDirectory As String

  SaveToDirectory = "C:\"

  For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
    WS.SaveAs SaveToDirectory & WS.Name, xlCSV
  Next

End Sub

Eneste potensielle problemet er at det etterlater arbeidsboken lagres som den siste csv-fil. Hvis du trenger å beholde den opprinnelige arbeidsboken må du saveas det.

Svarte 12/09/2008 kl. 18:44
kilden bruker

stemmer
13

Bygger på Graham svar, lagrer ekstra kode arbeidsboken tilbake til sin opprinnelige plassering i det opprinnelige format.

Public Sub SaveWorksheetsAsCsv()

Dim WS As Excel.Worksheet
Dim SaveToDirectory As String

Dim CurrentWorkbook As String
Dim CurrentFormat As Long

 CurrentWorkbook = ThisWorkbook.FullName
 CurrentFormat = ThisWorkbook.FileFormat
' Store current details for the workbook

   SaveToDirectory = "C:\"

   For Each WS In ThisWorkbook.Worksheets
     WS.SaveAs SaveToDirectory & WS.Name, xlCSV
   Next

 Application.DisplayAlerts = False
 ThisWorkbook.SaveAs Filename:=CurrentWorkbook, FileFormat:=CurrentFormat
 Application.DisplayAlerts = True
' Temporarily turn alerts off to prevent the user being prompted
' about overwriting the original file.

End Sub
Svarte 15/09/2008 kl. 10:20
kilden bruker

stemmer
3

En liten modifikasjon for å svare på anropet fra Alex er å slå på og av automatisk beregning.

Overraskende umodifiserte koden var fungerer fint med VLOOKUP men mislyktes med offset. Også snu automatisk beregning av hastigheter opp spare drastisk.

Public Sub SaveAllSheetsAsCSV()
On Error GoTo Heaven

' each sheet reference
Dim Sheet As Worksheet
' path to output to
Dim OutputPath As String
' name of each csv
Dim OutputFile As String

Application.ScreenUpdating = False
Application.DisplayAlerts = False
Application.EnableEvents = False

' Save the file in current director
OutputPath = ThisWorkbook.Path


If OutputPath <> "" Then
Application.Calculation = xlCalculationManual

' save for each sheet
For Each Sheet In Sheets

  OutputFile = OutputPath & Application.PathSeparator & Sheet.Name & ".csv"

  ' make a copy to create a new book with this sheet
  ' otherwise you will always only get the first sheet

  Sheet.Copy
  ' this copy will now become active
   ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=OutputFile, FileFormat:=xlCSV,   CreateBackup:=False
  ActiveWorkbook.Close
Next

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

End If

Finally:
Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
Application.EnableEvents = True

Exit Sub

Heaven:
MsgBox "Couldn't save all sheets to CSV." & vbCrLf & _
    "Source: " & Err.Source & " " & vbCrLf & _
    "Number: " & Err.Number & " " & vbCrLf & _
    "Description: " & Err.Description & " " & vbCrLf

GoTo Finally
End Sub
Svarte 10/05/2009 kl. 11:37
kilden bruker

stemmer
0

Vennligst se inn Von Pookie svar , alle kreditter til ham / henne.

 Sub asdf()
Dim ws As Worksheet, newWb As Workbook

Application.ScreenUpdating = False
For Each ws In Sheets(Array("EID Upload", "Wages with Locals Upload", "Wages without Local Upload"))
  ws.Copy
  Set newWb = ActiveWorkbook
  With newWb
   .SaveAs ws.Name, xlCSV
   .Close (False)
  End With
Next ws
Application.ScreenUpdating = True

End Sub
Svarte 09/01/2015 kl. 08:46
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more