C ++ OpenGL, er å tegne figurer returnerer en feil

stemmer
0

Jeg prøver å tegne figurer på min søknad. Jeg har lagt #include <glad/glad.h>inn min kode.

Jeg satt min vertex array, vertex buffer & index buffer som usignerte ints i min header fil.

I min application.h filen lagt jeg dette:

unsigned int m_FCvertexArray; // Textured Phong VAO
unsigned int m_FCvertexBuffer;// Textured Phong VBO
unsigned int m_FCindexBuffer; // Index buffer for texture Phong cube

I min application.cpp i min konstruktør la jeg dette:

Application::Application()
{
  //------------- OPENGL VALUES -----------//

  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthFunc(GL_LESS);

  // Enabling backface culling to ensure triangle vertices are correct ordered (CCW)

  glEnable(GL_CULL_FACE);
  glCullFace(GL_BACK);

  ////--------DRAW VERTICES---------//

  float FCvertices[3 * 3] = {
        -0.5f, -0.5f, 0.0f,
         0.5f, -0.5f, 0.0f,
         0.0f, 0.5f, 0.0f
      };

  glGenVertexArrays(1, &m_FCvertexArray);
  glBindVertexArray(m_FCvertexArray);

  glCreateBuffers(1, &m_FCvertexBuffer);
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_FCvertexBuffer);

  //
  //

  glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(FCvertices), FCvertices, GL_STATIC_DRAW);

  glEnableVertexAttribArray(0);
  glVertexAttribPointer(0, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)0);
  glEnableVertexAttribArray(1);
  glVertexAttribPointer(1, 3, GL_FLOAT, GL_FALSE, 6 * sizeof(float), (void*)(sizeof(float) * 3));


  ////--------DRAW INDICES---------//

  glCreateBuffers(1, &m_FCindexBuffer);
  glBindBuffer(GL_ARRAY_BUFFER, m_FCindexBuffer);

  unsigned int indices[3] = {0, 1, 2};

  glBufferData(GL_ARRAY_BUFFER, sizeof(indices), indices, GL_STATIC_DRAW);
}

i min void Application::run()jeg la til:

glUseProgram(m_FCprogram);
glBindVertexArray(m_FCvertexArray);
glDrawElements(GL_TRIANGLES, 3, GL_UNSIGNED_INT, nullptr);

Nå er problemet når jeg kjører koden, det gir meg feilen nevnt på tittelen:

Unntak kastet på 0x000000005D78F420 (nvoglv64.dll) i Sandbox.exe: 0xC0000005: Brudd på tilgangs lese plassering 0x0000000000000000.

Jeg har prøvd måter å fikse dette, men det synes ikke å fungere. og hvis jeg kommentere ut glDrawElements, er kode går og fungerer, men ingen figurer tegnet (opplagt).

Publisert på 13/01/2020 klokken 21:51
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more