Nginx omdirigere all trafikk til HTTPS og ikke-www

stemmer
0

har det jeg trodde var en enkel sak, men kan ikke finne det ut. Mitt mål er å ha HTTPS ikke-www.

IKKE-HTTPS-trafikk blir omdirigert riktig, men det siste jeg kan ikke finne ut er å omdirigere HTTPS www trafikk til HTTPS uten www.

Working:
http://example.com -> https://example.com 
http://www.example.com -> https://example.com 
https://example.com (no redirect needed)

Not Working:
https://www.example.com -> https://example.com (not working)

server {

    root /var/www/example.com/;
    index index.php index.html index.htm;

    server_name example.com www.example.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
    location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.3-fpm.sock;
  }


  listen [::]:443 ssl ipv6only=on; # managed by Certbot
  listen 443 ssl; # managed by Certbot
  ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem; # managed by Certbot
  ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem; # managed by Certbot
  include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
  ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

}

server {

  if ($host = www.example.com) {
    return 301 https://example.com$request_uri;
  } # managed by Certbot


  if ($host = example.com) {
    return 301 https://example.com$request_uri;
  } # managed by Certbot
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name example.com www.example.com;
  return 404; # managed by Certbot
}
Publisert på 13/01/2020 klokken 23:52
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Så jeg mangler hvis setningen i SSL-server blokk

La til:

if ($host = www.example.com) {
    return 301 https://example.com$request_uri;
  } # managed by Certbot
Svarte 14/01/2020 kl. 00:51
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more