Split WAV-fil i VB6

stemmer
0

Jeg trenger hjelp til å fikse den vedlagte VB6 kode som er ment å ta en lydfil og dele den inn i 5 like store deler.

Dette er måten denne koden skal fungere:

Den første delen starter fra begynnelsen av Track.wav fil. Den andre delen begynner fra hvor den første delte del avsluttet. Den tredje delen begynner fra hvor den andre splitt del avsluttet. Den fjerde delen begynner fra hvor den tredje delte del avsluttet. Den femte del begynner fra hvor den fjerde splittet del avsluttet.

I hovedsak hvert av fil- delene er en fortsettelse av den foregående del av fil delt. Etter splitten jeg har 1.wav, 2.wav, 3.wav. 4.wav og 5.wav alle avledet fra et Track.wav fil. Koden festet allerede deler av filen i fem like deler, men problemet er at alle audio deler er de samme som den første del i stedet for en videreføring.

Jeg trenger hjelp til å få dette løst til arbeidet som det skal i VB6 (ikke .NET). Jeg ville være takknemlig for din hjelp med dette.

Dim Wavlength As Integer

Private Sub Command1_Click()

On Error Resume Next

DoFirstWav

Me.SetFocus

End Sub

Private Sub DoFirstWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim FirstWav As Integer

FirstWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, FirstWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\1.wav, ByteData)

DoSecondWav

End Sub

Private Sub DoSecondWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim SecondWav As Integer

SecondWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, SecondWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\2.wav, ByteData)

DoThirdWav

End Sub

Private Sub DoThirdWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ThirdWav As Integer

ThirdWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, ThirdWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\3.wav, ByteData)

DoFourthWav

End Sub

Private Sub DoFourthWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim FourthWav As Integer

FourthWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, FourthWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\4.wav, ByteData)

DoFifthWav

End Sub

Private Sub DoFifthWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim FifthWav As Integer

FifthWav = Wavlength / 5

ByteData = ReadFile(App.Path & \Track.wav, 1, FifthWav & 0000)
Call WriteFile(App.Path & \Segments\5.wav, ByteData)

MsgBox Wav Split Successfully, vbInformation

End

End Sub

Private Function ReadFile(ByVal strFileName As String, Optional ByVal lngStartPos As Long = 1, Optional ByVal lngFileSize As Long = -1) As Byte()

On Error Resume Next

Dim FilNum As Integer

FilNum = FreeFile

Open strFileName For Binary As #FilNum
  If lngFileSize = -1 Then
    ReDim ReadFile(LOF(FilNum) - lngStartPos)
    Else
    ReDim ReadFile(lngFileSize - 1)
  End If
  Get #FilNum, lngStartPos, ReadFile
Close #FilNum

End Function

Private Function WriteFile(ByVal strFileName As String, ByteData() As Byte, Optional ByVal lngStartPos As Long = -1, Optional ByVal OverWrite As Boolean = True)

On Error Resume Next

Dim FilNum As Integer

FilNum = FreeFile

If OverWrite = True And Dir(strFileName) <> Then
  Kill strFileName
End If

Open strFileName For Binary As #FilNum
  If lngStartPos = -1 Then
    Put #FilNum, LOF(FilNum) + 1, ByteData
    Else
    Put #FilNum, l, ByteData
  End If
Close #FilNum

End Function

Private Sub Form_Load()

On Error Resume Next

Dim MyInt As Integer
Dim MyByte As Byte
Dim MyStr As String * 4
Dim MyLong As Long
Dim SampleRate, BytesPerSample, FileSize As Long

Open App.Path & \Track.wav For Binary Access Read Lock Read As #1
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print Riff = ; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print File size = ; MyLong
  FileSize = MyLong
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print Wave = ; MyStr
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print Format = ; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print Any = ; MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print formatTag = ; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print Channels = ; MyInt
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print Samples per Sec = ; MyLong
  SampleRate = MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print Bytes per Sec = ; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print BlockAlign = ; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print Bytes per Sample = ; MyInt
  BytesPerSample = MyInt
Close #1

Wavlength = FileSize / (SampleRate * BytesPerSample)

End Sub
Publisert på 14/02/2020 klokken 00:01
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

Dette spørsmålet er ganske involvert, spesielt hvis hver del må være spillbart. Årsaken er at hver fil du oppretter må ha en gyldig header posten. For å komplisere den ytterligere, vises det et mål blad kan være 44 bytes, 46 bytes, eller med andre størrelser.

Jeg jobbet ut noen grunnleggende kode basert på innlegget ditt som synes å arbeide for wav fil jeg testet:

Option Explicit

Private Const HEADER_SIZE As Long = 46
Private Const CHUNK_COUNT As Long = 5

Private HeaderData(HEADER_SIZE) As Byte
Private ChunkSize As Long

Private Sub Form_Load()
  Dim MyInt As Integer
  Dim MyByte As Byte
  Dim MyStr As String * 4
  Dim MyLong As Long
  Dim FileSize As Long

  Open App.Path & "\Track.wav" For Binary Access Read Lock Read As #1
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Riff = "; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "File size = "; MyLong
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Wave = "; MyStr
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Format = "; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "Any = "; MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "formatTag = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Channels = "; MyInt
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "Samples per Sec = "; MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Bytes per Sec = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "BlockAlign = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Bytes per Sample = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Something = "; MyInt 'for my wave file, I needed 2 extra bytes
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "SubchunkID = "; MyStr
  Get #1, , FileSize: Debug.Print "SubchunkSize = "; FileSize
  Get #1, 1, HeaderData 'the size changes depending upon the file
  Close #1

  ChunkSize = CLng(FileSize / CHUNK_COUNT) 'you might loose some data here
End Sub

Private Sub Command1_Click()
  Dim i As Integer
  Dim ByteData() As Byte
  Dim StartPos As Long

  For i = 1 To CHUNK_COUNT
   StartPos = HEADER_SIZE + ((i - 1) * ChunkSize)
   ByteData = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", StartPos, ChunkSize)
   Call WriteFile(App.Path & "\Segments\" & i & ".wav", HeaderData, ByteData)
  Next

  MsgBox "Wav Split Successfully", vbInformation
  End
End Sub

Private Function ReadFile(ByVal strFileName As String, ByVal lngStartPos As Long, ByVal lngFileSize As Long) As Byte()
  On Error Resume Next

  Dim FilNum As Integer

  FilNum = FreeFile

  ReDim ReadFile(lngFileSize - 1)

  Open strFileName For Binary As #FilNum

  Get #FilNum, lngStartPos, ReadFile

  Close #FilNum
End Function

Private Function WriteFile(ByVal strFileName As String, HeaderData() As Byte, ByteData() As Byte, Optional ByVal OverWrite As Boolean = True)
  On Error Resume Next

  Dim FilNum As Integer

  FilNum = FreeFile

  If OverWrite = True And Dir(strFileName) <> "" Then
    Kill strFileName
  End If

  Open strFileName For Binary As #FilNum

  Put #FilNum, LOF(FilNum) + 1, HeaderData
  Put #FilNum, HEADER_SIZE, ByteData

  Close #FilNum
End Function

Jeg fjernet mye likt kode ved å implementere en Forloop. I den loop, beregner jeg startposisjon for Les, og også passere overskriften rekord for Write.

Igjen, jeg understreke at dette er svært enkel og vil ikke fungere for alle wav-filer. Du kan manuelt justere HEADER_SIZE hvis det ikke fungerer for filen.

Sannsynlig header posten må endres for å reflektere den riktige størrelsen på den nye filen, i stedet for å bruke heading fra den opprinnelige filen.

Dette bør komme i gang.

Svarte 17/02/2020 kl. 00:25
kilden bruker

stemmer
0

Dette er arbeidskoden. Jeg er sikker på at noen kan trenge noe sånt som dette i fremtiden, si tenkte jeg skulle legge det ut her.


Dim Wavlength As Long
Dim PartLength As Integer
Dim WavHeader() As Byte

Private Sub Command1_Click()

On Error Resume Next

WavHeader = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", 1, 320)

PartLength = Wavlength / 6 - 2

DoFirstWav

End Sub

Private Sub DoFirstWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim FirstWav As Integer

ByteData = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", 1, PartLength & "0000")
Call WriteFile(App.Path & "\Segments\1.wav", ByteData)

DoSecondWav

End Sub

Private Sub DoSecondWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ByteRead() As Byte
Dim SecondWav As Integer

SecondWav = PartLength

ByteRead = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", SecondWav & "0000", PartLength & "0000")

ReDim ByteData(UBound(WavHeader) + UBound(ByteRead)) As Byte

For i = 0 To UBound(WavHeader)
  ByteData(i) = WavHeader(i)
Next i

For i = 0 To UBound(ByteRead)
  ByteData(UBound(WavHeader) + i) = ByteRead(i)
Next i

Call WriteFile(App.Path & "\Segments\2.wav", ByteData)

DoThirdWav

End Sub

Private Sub DoThirdWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ByteRead() As Byte
Dim ThirdWav As Integer

ThirdWav = PartLength * 2 + 1

ByteRead = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", ThirdWav & "0000", PartLength & "0000")

ReDim ByteData(UBound(WavHeader) + UBound(ByteRead)) As Byte

For i = 0 To UBound(WavHeader)
  ByteData(i) = WavHeader(i)
Next i

For i = 0 To UBound(ByteRead)
  ByteData(UBound(WavHeader) + i) = ByteRead(i)
Next i

Call WriteFile(App.Path & "\Segments\3.wav", ByteData)

DoFourthWav

End Sub

Private Sub DoFourthWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ByteRead() As Byte
Dim FourthWav As Integer

FourthWav = PartLength * 3 + 1

ByteRead = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", FourthWav & "0000", PartLength & "0000")

ReDim ByteData(UBound(WavHeader) + UBound(ByteRead)) As Byte

For i = 0 To UBound(WavHeader)
  ByteData(i) = WavHeader(i)
Next i

For i = 0 To UBound(ByteRead)
  ByteData(UBound(WavHeader) + i) = ByteRead(i)
Next i

Call WriteFile(App.Path & "\Segments\4.wav", ByteData)

DoFifthWav

End Sub

Private Sub DoFifthWav()

On Error Resume Next

Dim ByteData() As Byte
Dim ByteRead() As Byte
Dim FifthWav As Integer

FifthWav = PartLength * 4 + 1

ByteRead = ReadFile(App.Path & "\Track.wav", FifthWav & "0000", PartLength & "0000")

ReDim ByteData(UBound(WavHeader) + UBound(ByteRead)) As Byte

For i = 0 To UBound(WavHeader)
  ByteData(i) = WavHeader(i)
Next i

For i = 0 To UBound(ByteRead)
  ByteData(UBound(WavHeader) + i) = ByteRead(i)
Next i

Call WriteFile(App.Path & "\Segments\5.wav", ByteData)

End Sub

Private Function ReadFile(ByVal strFileName As String, Optional ByVal lngStartPos As Long = 1, Optional ByVal lngFileSize As Long = -1) As Byte()

On Error Resume Next

Dim FilNum As Integer

FilNum = FreeFile

Open strFileName For Binary As #FilNum
  If lngFileSize = -1 Then
    ReDim ReadFile(LOF(FilNum) - lngStartPos)
    Else
    ReDim ReadFile(lngFileSize - 1)
  End If
  Get #FilNum, lngStartPos, ReadFile
Close #FilNum

End Function

Private Function WriteFile(ByVal strFileName As String, ByteData() As Byte, Optional ByVal lngStartPos As Long = -1, Optional ByVal OverWrite As Boolean = True)

On Error Resume Next

Dim FilNum As Integer

FilNum = FreeFile

If OverWrite = True And Dir(strFileName) <> "" Then
  Kill strFileName
End If

Open strFileName For Binary As #FilNum
  If lngStartPos = -1 Then
    Put #FilNum, LOF(FilNum) + 1, ByteData
    Else
    Put #FilNum, l, ByteData
  End If
Close #FilNum

End Function

Private Sub Form_Load()

On Error Resume Next

Dim MyInt As Integer
Dim MyByte As Byte
Dim MyStr As String * 4
Dim MyLong As Long
Dim SampleRate, BytesPerSample, FileSize As Long

Open App.Path & "\Track.wav" For Binary Access Read Lock Read As #1
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Riff = "; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "File size = "; MyLong
  FileSize = MyLong
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Wave = "; MyStr
  Get #1, , MyStr:  Debug.Print "Format = "; MyStr
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "Any = "; MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "formatTag = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Channels = "; MyInt
  Get #1, , MyLong:  Debug.Print "Samples per Sec = "; MyLong
  SampleRate = MyLong
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Bytes per Sec = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "BlockAlign = "; MyInt
  Get #1, , MyInt:  Debug.Print "Bytes per Sample = "; MyInt
  BytesPerSample = MyInt

Close #1

Wavlength = FileSize \ (SampleRate * BytesPerSample)

Debug.Print "Wavlength"; Wavlength

End Sub
Svarte 18/02/2020 kl. 01:41
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more