Skrive tillatelsesproblemer med følgende kataloger / filer Elementor opplastinger katalog

stemmer
0

Hver gang jeg ønsker å oppdatere en bestemt side på min WordPress området på siden blir frosset og ikke la meg bruke byggmester. På Wordpress Dashboard ser jeg denne meldingen: Skrive rettighetsproblemer med følgende kataloger / filer Elementor opplastinger katalogen.

Når jeg sjekke feillogger jeg finne følgende:

`[error] 14605#14605: *52603 FastCGI sent in stderr: PHP message: PHP Warning:
 file_put_contents(/var/www/corvettes2.performancecorvettes.com/public/wp-content/uploads/elementor/css/post-701.css): 
failed to open stream: 
Permission denied in /var/www/corvettes2.performancecorvettes.com/public/
wp-content/plugins/elementor/core/files/base.php` 

Hva jeg har prøvd så langt:

 1. Jeg har kontroller at jeg har satt de riktige tillatelsene på mapper og filer (755 mapper og undermapper, 644 filer)
 2. Jeg endre max_input_vars til 1000 på htaccess fil
 3. Jeg har sjekke Nginx conf fil å sikre at ingenting er oddetall (fortsatt vet jeg ikke finne noe galt):

;

 user nginx;
 worker_processes auto;
 worker_rlimit_nofile 20000;
 error_log /var/log/nginx/error.log warn;
 pid    /var/run/nginx.pid;


 events {
 worker_connections 4096;
 multi_accept on;
 use epoll;
}


 http {
  include    /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;

log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request '
         '$status $body_bytes_sent $http_referer '
         '$http_user_agent $http_x_forwarded_for';

access_log /var/log/nginx/access.log main;

sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;

keepalive_requests 100000;
keepalive_timeout 5;
send_timeout 10;

gzip on;
gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 2;
gzip_proxied any;
gzip_vary off;
gzip_types text/plain text/css text/xml application/xml application/rss+xml application/atom+xml application/x-font-ttf application/font-woff application/vnd.ms-fontobject application/javascript application/json application/x-javascript application/x-httpd-php application/x-httpd-fastphp application/x-httpd-eruby image/svg+xml text/javascript text/mathml;
gzip_min_length 1000;
gzip_disable   MSIE [1-6]\.;

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
client_max_body_size 20M;
}
Publisert på 14/02/2020 klokken 00:06
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Sjekk eierskapet av opplastingskatalogen, og det er filer. Mest sannsynlig de er eid av root eller en annen bruker. Hvis ja, bruk chmod for å endre den til Nginx brukeren.

Svarte 14/02/2020 kl. 02:31
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more