MongoDB $ push er faktisk ikke skyve noe på tabellen

stemmer
0

Jeg kommenterte linjen med kode med // This Command Does not workhvor jeg mistenker at det er brudd. I debug log av mongoose, utgangs ser slik ut: Men ingenting er lagt til medicineIds array i mandag gjenstand for DaysOfWeek skjema.

Følgende er avlusningsinformasjon for DayOfWeek.findOneAndUpdate () der jeg trykker tilbake på tabellen, og er ikke å se resultatet i min mongo database.

Hvis du skal ignorere dette som alle mine andre spørsmål, kan du gi meg beskjed hvorfor.

Mongoose: dayofweeks.insertOne({ medicineIds: [], _id: 'Monday', __v: 0 }, { session: null }) // <- response to $push

Mongoose: medicines.insertOne({ times: [ 1, 2 ], dayNames: [ 'Monday' ], _id: ObjectId(5e73d816d54b1202e15bb96b), nam
e: 'Provolone', count: 23, __v: 0 }, { session: null })
Mongoose: dayofweeks.findOne({ _id: 'Monday' }, { projection: {} })

mutasjon

const Mutation = new GraphQLObjectType({
  name: 'Mutation',
  fields: {
    addDayOfWeek: {
      type: DayOfWeekType,
      args: {
        name: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLString) }
      },
      resolve(parent, args) {
        let dayOfWeek = new DayOfWeek({
          _id: args.name,
          medicineIds: new Array()
        });

        return dayOfWeek.save(); 
      }
    },
    addNewMedicine: {
      type: MedicineType,
      args: {
        name: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLString) },
        count: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLInt) },
        times: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLList(GraphQLInt))},
        dayNames: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLList(GraphQLString))}
      },

      resolve (parent, args) {
        let medicine = new Medicine({
          name: args.name,
          count: args.count,
          times: args.times,
          dayNames: args.dayNames
        }); 
        args.dayNames.forEach((dayId) => {
          DayOfWeek.findOneAndUpdate( // This Command Does Not Work: 
            // medicine._id, dayId are correct at this point of the 
            //code
            { _id: dayId }, 
            { $push: { medicineIds: medicine._id }},
            { new: true, useFindAndModify: false }
          );

        });
        return medicine.save(); 
      }
    }
  }
});

dayOfWeek Schema

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema; 

const dayOfWeekSchema = new Schema({
  _id: String,
  medicineIds: [String] // I am trying to push onto this array
});

module.exports = mongoose.model('DayOfWeek', dayOfWeekSchema);

medisin Schema

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema; 

const medicineSchema = new Schema({
  id: String,
  count: Number,
  name: String,
  times: [Number],
  dayNames: [String]
});

module.exports = mongoose.model('Medicine', medicineSchema);
Publisert på 19/03/2020 klokken 21:56
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more