Skrive ut en rapport Server-Side og lydløst

stemmer
5

Jeg prøver å skrive et program som tillater meg å skrive ut en SSR rapport (.rdl fil) fra server-side kode til en forhåndsbestemt skriver uten pop ups spør meg hvilken skriver jeg ønsker å bruke kan dette gjøres?

Publisert på 15/03/2012 klokken 07:15
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
5

EDIT
også limt inn koden for ReportViewerDisposergjennomføringen jeg bruker.

Sammen med klassen ReportViewerDisposerfunnet her Jeg bruker følgende kode, som er en del av et større prosjekt, men du bør være i stand til å tilpasse seg den lett:

private string m_printerName;
private string m_server;
private string m_path;
private string m_name;
private Dictionary<string, string> m_parameters;
private SizeF m_pageSize;
private float m_marginLeft;
private float m_marginTop;
private float m_marginRight;
private float m_marginBottom;
private short m_copies;

private int m_currentPageIndex;
private List<Stream> m_reportStreams;

public void PrintReport()
{
  string mime, extension;

  ReportViewer viewer = new ReportViewer();
  ReportViewerDisposer disposer = new ReportViewerDisposer(viewer);
  try
  {
  viewer.ProcessingMode = ProcessingMode.Remote;
  viewer.ServerReport.ReportServerUrl = new Uri(String.Format("http://{0}/ReportServer", m_server));
  viewer.ServerReport.ReportPath = String.Format("/{0}/{1}", m_path, m_name);

  List<ReportParameter> param = new List<ReportParameter>();
  foreach (ReportParameterInfo paramInfo in viewer.ServerReport.GetParameters())
  {
    if (m_parameters.ContainsKey(paramInfo.Name.ToUpperInvariant()))
    {
    string value = m_parameters[paramInfo.Name.ToUpperInvariant()];
    param.Add(new ReportParameter(paramInfo.Name, value));
    }
  }

  viewer.ServerReport.SetParameters(param);
  viewer.RefreshReport();

  CultureInfo us = new CultureInfo("en-US");
  string deviceInfo = String.Format(
   "<DeviceInfo>" +
   " <OutputFormat>EMF</OutputFormat>" +
   " <PageWidth>{0}cm</PageWidth>" +
   " <PageHeight>{1}cm</PageHeight>" +
   " <MarginTop>{2}cm</MarginTop>" +
   " <MarginLeft>{3}cm</MarginLeft>" +
   " <MarginRight>{4}cm</MarginRight>" +
   " <MarginBottom>{5}cm</MarginBottom>" +
   "</DeviceInfo>",
   Math.Round(m_pageSize.Width, 2).ToString(us),
   Math.Round(m_pageSize.Height, 2).ToString(us),
   Math.Round(m_marginTop, 2).ToString(us),
   Math.Round(m_marginLeft, 2).ToString(us),
   Math.Round(m_marginRight, 2).ToString(us),
   Math.Round(m_marginBottom, 2).ToString(us));

  m_reportStreams = new List<Stream>();
  try
  {
    NameValueCollection urlAccessParameters = new NameValueCollection();
    urlAccessParameters.Add("rs:PersistStreams", "True");

    Stream s = viewer.ServerReport.Render("IMAGE", deviceInfo, urlAccessParameters, out mime, out extension);
    m_reportStreams.Add(s);

    urlAccessParameters.Remove("rs:PersistStreams");
    urlAccessParameters.Add("rs:GetNextStream", "True");
    do
    {
    s = viewer.ServerReport.Render("IMAGE", deviceInfo, urlAccessParameters, out mime, out extension);
    if (s.Length != 0) m_reportStreams.Add(s);
    }
    while (s.Length > 0);

    DoPrint();
  }
  finally
  {
    foreach (Stream s in m_reportStreams)
    {
    s.Close();
    s.Dispose();
    }
    m_reportStreams = null;
  }
  }
  finally
  {
  disposer.CollectGarbageOnDispose = true;
  disposer.Dispose();
  }
}


private void DoPrint()
{
  m_currentPageIndex = 0;

  PrintDocument printDoc = new PrintDocument();
  try
  {
  printDoc.PrintController = new StandardPrintController();
  printDoc.PrinterSettings.PrinterName = m_printerName;
  printDoc.PrinterSettings.Copies = m_copies;

  if (!printDoc.PrinterSettings.IsValid)
  {
    throw new ArgumentException(String.Format("Drucker '{0}' ist nicht gültig!", m_printerName));
  }

  // Drucke das Dokument aus
  printDoc.PrintPage += new PrintPageEventHandler(PrintPage);
  printDoc.QueryPageSettings += new QueryPageSettingsEventHandler(QueryPageSettings);
  printDoc.Print();
  }
  finally
  {
  printDoc.PrintPage -= new PrintPageEventHandler(PrintPage);
  printDoc.QueryPageSettings -= new QueryPageSettingsEventHandler(QueryPageSettings);
  printDoc.Dispose();
  }
}

private void PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs ev)
        {
  if (m_currentPageIndex < m_reportStreams.Count)
  {
  Metafile mf = new Metafile(m_reportStreams[m_currentPageIndex++]);
  try
  {
    ev.Graphics.DrawImage(mf, ev.PageBounds);
  }
  finally
  {
    mf.Dispose();
  }
  }
  ev.HasMorePages = m_currentPageIndex < m_reportStreams.Count;
}


private void QueryPageSettings(object sender, QueryPageSettingsEventArgs e)
{
  e.PageSettings.Landscape = m_pageSize.Width > m_pageSize.Height;
}


private class ReportViewerDisposer : IDisposable
{ 
  // Fields 
  private bool _CollectGarbageOnDispose = true;
  private ReportViewer _ReportViewer;
  private bool disposedValue = false;
  private const string EVENTHANDLER_ON_USER_PREFERENCE_CHANGED = "OnUserPreferenceChanged";
  private const string LIST_HANDLERS = "_handlers";
  private const string ON_USER_PREFERENCE_CHANGED_EVENT = "OnUserPreferenceChangedEvent";
  private const string SYSTEM_EVENT_INVOKE_INFO = "SystemEventInvokeInfo";
  private const string TARGET_DELEGATE = "_delegate";
  private const string TOOLSTRIP_CONTROL_NAME = "reportToolBar";
  private const string TOOLSTRIP_TEXTBOX_CONTROL_NAME_CURRENT_PAGE = "currentPage";
  private const string TOOLSTRIP_TEXTBOX_CONTROL_NAME_TEXT_TO_FIND = "textToFind";

  // Methods 
  public ReportViewerDisposer(ReportViewer rptv)
  {
  if (rptv == null)
  {
    throw new ArgumentNullException("ReportViewer cannot be null.");
  }
  this._ReportViewer = rptv;
  }

  public void Dispose()
  {
  this.Dispose(true);
  GC.SuppressFinalize(this);
  }

  protected virtual void Dispose(bool disposing)
  {
  if (!this.disposedValue && disposing)
  {
    this.TearDownReportViewer();
    this._ReportViewer.Dispose();
    if (this._CollectGarbageOnDispose)
    {
    GC.Collect();
    GC.WaitForPendingFinalizers();
    GC.Collect();
    }
  }
  this.disposedValue = true;
  }

  private void NullRefOnUserPreferenceChanged(object o, string field)
  {
  try
  {
    FieldInfo fi = o.GetType().GetField(field, BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
    if (fi != null)
    {
    int i;
    ToolStripTextBox tb = (ToolStripTextBox)fi.GetValue(o);
    object tbc = tb.Control;
    Delegate d = Delegate.CreateDelegate(typeof(UserPreferenceChangedEventHandler), tbc, EVENTHANDLER_ON_USER_PREFERENCE_CHANGED);
    object handlers = typeof(SystemEvents).GetField(LIST_HANDLERS, BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static).GetValue(null);
    object upcHandler = typeof(SystemEvents).GetField(ON_USER_PREFERENCE_CHANGED_EVENT, BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static).GetValue(null);
    object systemEventInvokeInfo = typeof(SystemEvents).GetNestedType(SYSTEM_EVENT_INVOKE_INFO, BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
    IList upcHandlerList = (IList)((IDictionary)handlers)[upcHandler];
    int targetCount = 0;
    for (i = 0; i < upcHandlerList.Count; i++)
    {
      systemEventInvokeInfo = upcHandlerList[i];
      Delegate target = (Delegate)systemEventInvokeInfo.GetType().GetField(TARGET_DELEGATE, BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance).GetValue(systemEventInvokeInfo);
      if (target.Target == d.Target)
      {
      targetCount++;
      }
    }
    for (i = 1; i <= targetCount; i++)
    {
      SystemEvents.UserPreferenceChanged -= ((UserPreferenceChangedEventHandler)d);
    }
    }
  }
  catch
  {
  }
  } 

  private void TearDownReportViewer()
  {
  FieldInfo fi = this._ReportViewer.GetType().GetField(TOOLSTRIP_CONTROL_NAME, BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
  if (fi != null)
  {
    object o = fi.GetValue(this._ReportViewer);
    this.NullRefOnUserPreferenceChanged(o, TOOLSTRIP_TEXTBOX_CONTROL_NAME_CURRENT_PAGE);
    this.NullRefOnUserPreferenceChanged(o, TOOLSTRIP_TEXTBOX_CONTROL_NAME_TEXT_TO_FIND);
  }
  }

  // Properties 
  public bool CollectGarbageOnDispose
  {
  get
  {
    return this._CollectGarbageOnDispose;
  }
  set
  {
    this._CollectGarbageOnDispose = value;
  }
  }
} 
Svarte 15/03/2012 kl. 07:29
kilden bruker

stemmer
0
 1. Først legge en web referanse til Reporting Services-tjenesten i ditt utviklingsprosjekt som peker til rapportserveren. Dette kan gjøres ved å høyreklikke på prosjektet i Visual Studio og velge Legg Web Reference .... Du bør legge en referanse til en lokal rapportserver (localhost) på " http: //localhost/reportserver/reportservice.asmx ".
 2. Bruk ReportingService klassen å gjøre utskrift med noen trinn.

følg denne .

Referanselinker:
Skriv automatisk ut SSRS rapport?
SSRS Skrive ut uten showind Print Dialog
utskrift av rapporter Programma Ved hjelp av C # og SQL Server 2000 Reporting Services
Print SSRS rapporten automatisk
utskrift Reporting Services 2005 Reports

Svarte 15/03/2012 kl. 07:56
kilden bruker

stemmer
2

Først av alt du trenger å gjengi SSRS rapporten i PDF-format, og deretter kan du skrive ut PDF-filen direkte uten å åpne noen popup, Se koden under:

  public void PrintPreviewSSRSReport(string reportName)
  {
    try
    {
      string reportPath = string.Empty;
      string historyID = null;
      string deviceInfo = null;
      string extension = null;
      string encoding = null;
      string mimeType = null;
      string[] streamIDs = null;
      string format = "PDF";
      Byte[] result;

      ReportExecution2005.Warning[] warnings = null;
      ExecutionInfo execInfo = new ExecutionInfo();
      TrustedUserHeader trusteduserHeader = new TrustedUserHeader();
      ExecutionHeader execHeader = new ExecutionHeader();
      ServerInfoHeader serviceInfo = new ServerInfoHeader();
      MHTools.ReportExecution2005.ReportParameter[] _parameters = null;
      ParameterValue[] _ParameterValue = null;

      //Set the report path
      reportPath = "/Reports/SalesReport";

      //Create the object of report execution web service
      ReportExecutionServiceSoapClient rsExec = new ReportExecutionServiceSoapClient();

      //Use this if you don't need to pass the credentials from code
      rsExec.ClientCredentials.Windows.AllowedImpersonationLevel = System.Security.Principal.TokenImpersonationLevel.Impersonation;

      //Load the reports 
      rsExec.LoadReport(trusteduserHeader, reportPath, historyID, out serviceInfo, out execInfo);
      execHeader.ExecutionID = execInfo.ExecutionID;

      //Get the parameters details from load report and eet the value in paremeters if any
      _parameters = execInfo.Parameters;
      _ParameterValue = new ParameterValue[1];
      _ParameterValue[0] = new ParameterValue();
      _ParameterValue[0].Name = _parameters[0].Name;
      _ParameterValue[0].Value = "12345";

      //Set the parameters
      rsExec.SetExecutionParameters(execHeader, null, _ParameterValue, "en-us", out execInfo);

      //Render the report
      rsExec.Render(execHeader, null, format, deviceInfo, out result, out extension, out mimeType, out encoding, out warnings, out streamIDs);


      //pass the file path where pdf file will be saved
      using (FileStream stream = File.OpenWrite(PDFFile))
      {
        stream.Write(result, 0, result.Length);
      }

      //send the padf file path to printer
      SendFileToPrinter(PDFFile);

    }
    catch (Exception ex)
    {
      //
    }
  }


  #region Print SSRS Report

  [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Ansi)]
  private class DOCINFOA
  {
    [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]
    public string pDocName;
    [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]
    public string pOutputFile;
    [MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)]
    public string pDataType;
  }

  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "OpenPrinterA", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Ansi, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  private static extern bool OpenPrinter([MarshalAs(UnmanagedType.LPStr)] string szPrinter, out IntPtr hPrinter, IntPtr pd);

  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "ClosePrinter", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  private static extern bool ClosePrinter(IntPtr hPrinter);

  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "StartDocPrinterA", SetLastError = true, CharSet = CharSet.Ansi, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  private static extern bool StartDocPrinter(IntPtr hPrinter, Int32 level, [In, MarshalAs(UnmanagedType.LPStruct)] DOCINFOA di);

  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "EndDocPrinter", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  private static extern bool EndDocPrinter(IntPtr hPrinter);

  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "StartPagePrinter", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  private static extern bool StartPagePrinter(IntPtr hPrinter);

  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "EndPagePrinter", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  private static extern bool EndPagePrinter(IntPtr hPrinter);

  [DllImport("winspool.Drv", EntryPoint = "WritePrinter", SetLastError = true, ExactSpelling = true, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
  private static extern bool WritePrinter(IntPtr hPrinter, IntPtr pBytes, Int32 dwCount, out Int32 dwWritten);

  [DllImport("winspool.drv", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
  public static extern bool GetDefaultPrinter(StringBuilder pszBuffer, ref int size);

  /// <summary>
  /// This function gets the pdf file name.
  /// This function opens the pdf file, gets all its bytes & send them to print.
  /// </summary>
  /// <param name="szPrinterName">Printer Name</param>
  /// <param name="szFileName">Pdf File Name</param>
  /// <returns>true on success, false on failure</returns>
  public bool SendFileToPrinter(string pdfFileName)
  {
    try
    {
      #region Get Connected Printer Name
      PrintDocument pd = new PrintDocument();
      StringBuilder dp = new StringBuilder(256);
      int size = dp.Capacity;
      if (GetDefaultPrinter(dp, ref size))
      {
        pd.PrinterSettings.PrinterName = dp.ToString().Trim();
      }
      #endregion Get Connected Printer Name

      // Open the PDF file.
      FileStream fs = new FileStream(pdfFileName, FileMode.Open);
      // Create a BinaryReader on the file.
      BinaryReader br = new BinaryReader(fs);
      Byte[] bytes = new Byte[fs.Length];
      bool success = false;
      // Unmanaged pointer.
      IntPtr ptrUnmanagedBytes = new IntPtr(0);
      int nLength = Convert.ToInt32(fs.Length);
      // Read contents of the file into the array.
      bytes = br.ReadBytes(nLength);
      // Allocate some unmanaged memory for those bytes.
      ptrUnmanagedBytes = Marshal.AllocCoTaskMem(nLength);
      // Copy the managed byte array into the unmanaged array.
      Marshal.Copy(bytes, 0, ptrUnmanagedBytes, nLength);
      // Send the unmanaged bytes to the printer.
      success = SendBytesToPrinter(pd.PrinterSettings.PrinterName, ptrUnmanagedBytes, nLength);
      // Free the unmanaged memory that you allocated earlier.
      Marshal.FreeCoTaskMem(ptrUnmanagedBytes);
      return success;
    }
    catch (Exception ex)
    {
      throw new Exception(ex.Message);
    }
  }

  /// <summary>
  /// This function gets the printer name and an unmanaged array of bytes, the function sends those bytes to the print queue.
  /// </summary>
  /// <param name="szPrinterName">Printer Name</param>
  /// <param name="pBytes">No. of bytes in the pdf file</param>
  /// <param name="dwCount">Word count</param>
  /// <returns>True on success, false on failure</returns>
  private bool SendBytesToPrinter(string szPrinterName, IntPtr pBytes, Int32 dwCount)
  {
    try
    {
      Int32 dwError = 0, dwWritten = 0;
      IntPtr hPrinter = new IntPtr(0);
      DOCINFOA di = new DOCINFOA();
      bool success = false; // Assume failure unless you specifically succeed.

      di.pDocName = Path.GetFileNameWithoutExtension(PDFFile);
      di.pDataType = "RAW";

      // Open the printer.
      if (OpenPrinter(szPrinterName.Normalize(), out hPrinter, IntPtr.Zero))
      {
        // Start a document.
        if (StartDocPrinter(hPrinter, 1, di))
        {
          // Start a page.
          if (StartPagePrinter(hPrinter))
          {
            // Write the bytes.
            success = WritePrinter(hPrinter, pBytes, dwCount, out dwWritten);
            EndPagePrinter(hPrinter);
          }
          EndDocPrinter(hPrinter);
        }
        ClosePrinter(hPrinter);
      }

      // If print did not succeed, GetLastError may give more information about the failure.
      if (success == false)
      {
        dwError = Marshal.GetLastWin32Error();
      }
      return success;
    }
    catch (Exception ex)
    {
      throw new Exception(ex.Message);
    }
  }

  #endregion
Svarte 22/07/2015 kl. 11:38
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more